Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 27.11.2017 r

PDF1. Projekt uchwały w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice.pdf
PDF2. Projekt uchwały o zmianie uchwały w spr. przystąpienia do sporządzenia mpz dla m. Zawadzkie.pdf
PDF3. Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r..pdf
PDF4. Projekt uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r..pdf
PDF5. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej.pdf
PDF6. Projekt uchwały w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r..pdf
PDF7. Projekt uchwały w spr. przyjęcia programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na 2018 r..pdf
PDF8. Projekt uchwały w spr. stwierdzenia przekształcenia PSP w Zawadzkiem w ośmioletnią PSP w Zawadzkiem.pdf
PDF9. Projekt uchwały w spr. stwierdzenia przekształcenia ZSG w Żędowicach w ośmioletnią PSP w Żędowicach.pdf
PDF10. Projekt uchwały w spr. stwierdzenia przekształcenia ZSG w Kielczy w ośmioletnią PSP w Kielczy.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zawadzkie.pdf
PDF12. Projekt uchwały w spr. przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021.pdf
PDF13. Projekt uchwały w spr. zmiany ulic 20 Stycznia w Zawadzkiem i XXX-lecia w Żędowicach.pdf

PDF16.Projekt uchwały w spr. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem.pdf
PDF14.Projekt uchwały w spr. ogłoszenia zamiaru zmiany statutu MiG. Biblioteki Publiczej w Zawadzkiem.pdf
PDF15.Projekt uchwały o zmianie uchwały w spr. utworzenia żłobka dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany budżetu gminy - wersja z dnia 27.11.2017 r.pdf

Wersja XML