Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27.11.2017

PDFUchwała Nr XXXVI-322-17 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-323-17 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-324-17 o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-325-17 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-326-17 o zmianie uchwały w spr. opłaty targowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-327-17 w spr. przyjęcia GPRiRPA oraz PN dla gminy Zawadzkie na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-328-17 w spr. przyjęcia Programu wspólpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-329-17 w spr. stwierdzenia przekształcenia PSP w Zawadzkiem w ośmioletnią PSP w Zawadzkiem.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-330-17 w spr. stwierdzneia przekształcenia ZSG w Żędowicach w ośmioletnią PSP w Żędowicach.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-331-17 w spr. stwierdzenia przekształcenia ZSG w Kielczy w ośmioletnią PSP w Kielczy.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-332-17 w spr. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-333-17 w spr. przyjęcia Wieloeltniego planu rozowju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-334-17 w spr. zmiany nazw ulic 20 Stycznia w Zawadzkiem i XXX-lecia w Żędowicach.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-335-17 w spr. ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-336-17 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia żłobka, dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-337-17 w spr. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem.pdf
 

Wersja XML