Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018

 

 
Nr sesji Uchwały
XLVII

Uchwały z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w dniu 10.12.2018 r.

PDFUchwała Nr II-4-18 w spr. powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf
PDFUchwała Nr II-5-18 w spr. powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf
PDFUchwała Nr II-6-18 w spr. powolania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf
PDFUchwała Nr II-7-18 w spr. powołąnia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf
PDFUchwała Nr II-8-18 w spr. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf
PDFUchwała Nr II-9-18 o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr II-10-18 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr II-11-18 uchylająca uchwałę w spr. upoważnienia Zarządu ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.pdf
PDFUchwała Nr II-12-18 w spr. wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr II-13-18 o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia dla mieszkańców Gminy Zawadzkie świadczeń z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-14-18 w spr. przyjęcia lokalnego programu osłonowego pn. Obiad bez pytań.pdf
PDFUchwała Nr II-15-18 w spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf
PDFUchwała Nr II-16-18 o zmianie uchwały w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr II-17-18 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.pdf
PDFUchwała Nr II-18-18 w spr. zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody.pdf
PDFUchwała Nr II-19-18 w spr. likwidacji jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem.pdf
PDFUchwała Nr II-20-18 w spr. uchwalenia statutu Sołectwa Żędowice.pdf
PDFUchwała Nr II-21-18 w spr. uchwalenia statutu Sołectwa Kielcza.pdf
PDFUchwała Nr II-22-18 w spr. przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą Zwiększenie kluczowych kompetencji oraz umiejętności uniwersalnych ucznió SP w Żędowicach i SP w Kielczy.pdf
PDFUchwała nr II-23-18 w spr. uchwały budżetowej na 2019 r..pdf
PDFUchwała nr II-24-18 w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr II-25-18 w spr. wyznaczenia wiceprzewodniczącego RM do wykonywania czynności polegających na zleceniu wyjazdu służbowego dla przewodniczacego Rady Miejskiej.pdf
PDFUchwała Nr II-26-18 w spr. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

XLVI Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19.11.2018
XLV Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29.10.2018
XLIV Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27.08.2018
XLIII

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25.06.2018

PDFUchwała Nr XLIII-392-18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

XLII Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28.05.2018
XLI

PDFUchwała Nr XLI-369-18 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza.pdf

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23.04.2018

XXXV Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26.03.2018
XXXIV Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26.02.2018
XXXVIII Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29.01.2018
Wersja XML