Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 26.04.2012 r.

PDFporządek obrad sesji.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjecia oceny aktualności studium uwarunkowań.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji WGzOP.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania GPPiRPA.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu prac planistycznych.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty (1).pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty (2).pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MGBP za 2011 r.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komsiji Samorządności i Porządku Publicznego.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV_102_11.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI_12_12.pdf

PDFprojekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 1-15.pdf

Wersja XML