Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja publiczna

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie.

Ofertę należy złożyć do godz. 12:00 w dniu 17 lipca 2020 r.

PDFZaproszenie do składania oferty.pdf

PDFFORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY - azbest 2020 (gmina Zawadzkie) .pdf

Opublikowano: 14.07.2020 r.


Usuwanie azbestu w gminie Zawadzkie w 2020 r.

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2020, wzorem lat ubiegłych, mieszkańcy gminy Zawadzkie będą mieli możliwość pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie realizowane będzie w oparciu o środki własne gminy oraz środki pozyskane z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2020 może ono sięgać do 100 % poniesionych wydatków. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z założeniem nowego pokrycia dachu.

W ramach procedury dofinansowania gmina dokonuje naboru wniosków od beneficjentów końcowych oraz wybiera wykonawcę zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Osoby zainteresowane pozyskaniem ww. dotacji proszone są o złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem przy ul.  Dębowej 13, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2020 r.

Dofinansowanie usuwania azbestu w gminie Zawadzkie będzie możliwe po uzyskaniu środków finansowych na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szczegółowych informacji w zakresie usuwania azbestu udziela młodszy referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem – Pan Grzegorz Wieszołek (pok. 303, tel. 77 46 23 146).

Opublikowano: 26.02.2020 r.


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb realizacji zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice – Kielcza”.

PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.pdf

Opublikowano: 06.02.2020 r.


Relacja ze spektaklu ekologicznego dla dzieci pt.: „Podniebna misja”.

W dniu 12 grudnia 2019 r. gmina Zawadzkie zorganizowała przestawienie teatralne pt.: „Podniebna misja” dla uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem, Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Kielczy.
W spektaklu poruszono tematy smogu, niskiej emisji, segregacji odpadów i degradacji środowiska naturalnego. Dzieci poznały konsekwencje palenia śmieci w piecach, a także pożytki płynące z segregacji odpadów oraz sadzenia drzew. Spektakl miał za zadanie wskazać dzieciom potrzebę kierowania się w życiu codziennym zasadami ochrony przyrody, z uwzględnieniem wartości moralnych takich jak: odpowiedzialność, wspólna praca i odwaga. Dzieci chętnie brały czynny udział w przedstawieniu, pomagając bohaterom ratować świat przed zanieczyszczeniami, między innymi poprzez segregację śmieci. Dodatkowym atutem przedstawienia była profesjonalna oprawa (bogata scenografia, niezwykłe kostiumy, muzyka oraz efekty specjalne), wartka, pełna humoru akcja i znakomita gra aktorska.

Spektakl dla dzieci w całości został sfinansowany ze środków budżetu gminy.

Opublikowano: 16.01.2020 r.


Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną częścią stanowi plan działań krótkoterminowych.

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego.pdf

Opublikowano: 15.01.2020 r.


  Akcja społeczna – „Czyszczone kominy to mniejszy smog”.

PDFCzyszczone kominy to mniejszy smog.pdf

JPEGPlakat.jpeg

Opublikowano: 12.12.2019 r.


Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 6,4 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą   i elektroenergetycznym podłączeniem jej do sieci 15kV, jako obiektu dla Centrum Badawczo - Rozwojowego firmy Pro-Eko-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako: działka Nr 2553/1 z mapy 7 i działka Nr 1142/6 (część) z mapy 4, obręb Zawadzkie.

PDFObwieszczenie - raport.pdf

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 6,4 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elektroenergetycznym podłączeniem jej do sieci 15kV, jako obiektu dla Centrum Badawczo - Rozwojowego firmy Pro-Eko-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako: działka Nr 2553/1 z mapy 7 i działka Nr 1142/6 (część) z mapy 4, obręb Zawadzkie.

PDFObwieszczenie -zawieszenie.pdf

Opublikowano: 12.12.2019 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany uwarunkowań określonych w decyzji Nr GRO.6220.4.2017.ZP Burmistrza Zawadzkiego z dnia 23 marca 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa zakładu PROMA Sp. z o.o. w Zawadzkiem przy ul. Lublinieckiej 10, polegająca na uruchomieniu 2 (drugiej) linii do produkcji kompozytów poliestrowo-szklanych metodą nawojową”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 402/91 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

PDFInformacja.pdf

Opublikowano: 09.12.2019 r.


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice – Kielcza", prowadzonego na wniosek Zarządu Województwa Opolskiego.

PDFObwieszczenie - strony postępowania.pdf

Podanie do publicznej wiadomości informacji Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów.

PDFInformacja - bip.pdf

Opublikowano: 22.11.2019 r.


Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2019 gmina Zawadzkie uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie – w roku 2019”. Dofinansowanie stanowiło 70% kosztów kwalifikowanych obejmujących: demontaż lub uprzątnięcie, transport materiałów niebezpiecznych zawierających azbest oraz unieszkodliwienie tych odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych. Dofinansowaniem objętych zostało pięciu /5/ beneficjentów. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 81,438 Mg odpadów zawierających azbest.

Opublikowano: 31.10.2019 r.


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 6,4 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elektroenergetycznym podłączeniem jej do sieci 15kV, jako obiektu dla Centrum Badawczo - Rozwojowego firmy Pro-Eko-Energia Sp. z o.o., przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako: działka Nr 2553/1 z mapy 7 i działka Nr 1142/6 (część) z mapy 4, obręb Zawadzkie.

PDFObwieszczenie.pdf

Opublikowano: 28.10.2019 r.


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego zawiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice – Kielcza", prowadzonego na wniosek Zarządu Województwa Opolskiego.

PDFObwieszczenie.pdf

Opublikowano: 25.10.2019 r.


Agroenergia – 40% bezzwrotnego dofinansowania dla rolników na instalacje fotowoltaiczne.

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w programie Agroenergia. 

Program Agroenergia zakłada dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i poprawy jakości powietrza

Rodzaje przedsięwzięć, które mogą podlegać dofinansowaniu, to inwestycje w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, a ponadto przedsięwzięcia zakładające zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

Z programu Agroenergia będą mogli skorzystać wyłącznie rolnicy indywidualni, rozumiani jako osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat mieszkają w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Budżet programu, przewidziany na lata 2019-25, wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, a 120 mln zł na pożyczki.

Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, a pożyczka będzie mogła pokryć nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł.

Więcej informacji pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/

Opublikowano: 16.10.2019 r.


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (dot. zbiornika małej retencji Świerkle 1 w leśnictwie Świerkle).

PDFInformacja o wszczęciu postępwania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.pdf

Opublikowano: 04.10.2019 r. 


Zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie w 2019 r.

Ofertę złożyć należy do godz. 12:00 w dniu 24 września 2019 r.

PDFZaproszenie do składania oferty - azbest 2019 (gmina Zawadzkie).pdf
PDFFORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY - azbest 2019 (gmina Zawadzkie) .pdf

Opublikowano: 17.09.2019 r. 


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza trzeci (III) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki czternastu /14/ drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, w II kwartale 2019 r.

Pisemne oferty można składać do dnia 2 października 2019 r. do godziny 1200

PDFOgłoszenie o III przetargu na sprzedaż drewna opałowego.pdf
PDFWzór - umowa - sprzedaż drewna.pdf

Opublikowano: 13.09.2019 r. 


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza szósty (VI) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w I kwartale 2018 r., w wyniku wycinki dwudziestu /20/ drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 2 października 2019 r. do godziny 1100

PDFOgłoszenie o VI przetargu na sprzedaż drewna opałowego.pdf
PDFWzór - umowa - sprzedaż drewna.pdf

Opublikowano: 13.09.2019 r. 


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

PDFInformacja o wszczęciu postępwania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.pdf

Opublikowano: 11.09.2019 r.


STOP SUSZY!

W imieniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapraszamy Państwa na spotkania konsultacyjne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS).

Spotkania odbędą się:

 • 16 września 2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu,
 • 20 września 2019 r. o godzinie 10:30 w Hotelu Silvia Gold przy ul. Studziennej 8
  w Gliwicach.

Rejestracji na ww. spotkania konsultacyjne można dokonać na stronie: http://stopsuszy.pl/konsultacje-spoleczne/rejestracja-na-konsultacje-spoleczne-2019/

Debata umożliwi każdemu interesariuszowi wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag na temat projektu PPSS. Można to zrobić osobiście, listownie albo za pośrednictwem maila poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanego formularza. Mogą również Państwo skorzystać z wygodnej formuły formularza online dostępnego na stronach: www.stopsuszy.pl oraz https://www.konsultacjesusza.pl

Przygotowany projekt PPSS powstał w ramach projektu „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” realizowanego przez PGW Wody Polskie. Jego celem jest m.in.: wskazanie i zhierarchizowanie obszarów zagrożonych suszą, stworzenie propozycji zwiększenia ilości zasobów dyspozycyjnych wód oraz opracowanie katalogu działań minimalizujących skutki suszy. PPSS zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia ministra właściwego
ds. gospodarki wodnej.

Projekt PPSS dostępny jest na stronie: http://stopsuszy.pl/projekt-planu-przeciwdzialania-skutkom-suszy/

Opublikowano: 11.09.2019 r.


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

PDFInformacja o wszczęciu postępwania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.pdf

Opublikowano: 09.09.2019 r. 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice – Kielcza", przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr:

1)     1887/2, 1888, 1889/3, 1889/2, 1889/4, 1890, 1891/1, 1891/2, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896/1, 1896/2, 1896/3, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901/3, 1901/4, 1932, 1938, 1939, 1943, 1944/1, 1944/3, 1947, 1950, 1951, 1952, 1953/1, 1953/2, 1954/2, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961/1, 1961/2, 1962, 1970, 1987, 2011/1, 2011/2, 2011/3, 2012/1, 2012/2, 2014/1, 2014/2, 2014/3, 2015/5, 2015/4, 2016/2, 2016/4, 2017, 2018/2, 2026, 2027/2, 2029, 2037, 2038, 2039, 2040/1, 2040/2, 2040/3, 2041, 2042/1, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047/2, 2047/3, 2047/4, 2048, 2050, 2051, 2052, 2053, 2056/1, 2056/4, 2056/6, 2056/7, 2056/8, 2056/9, 2056/10, 2058/1, 2058/2, 2059/3, 2059/4, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065/2, 2066, 2328/1, 2328/2 z mapy 7, obręb Żędowice;

2)     193, 205, 206, 207, 208, 227, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237/2, 238/1, 238/2, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252/1, 255, 256, 265, 266, 267 z mapy 2, obręb Kielcza.

PDFObwiezszczenie wszczęcie.pdf

Opublikowano: 05.09.2019 r. 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice – Kielcza".

PDFObwieszczenie - umorzenie postępowania.pdf

Opublikowano: 05.09.2019 r. 


Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej ulicę Opolską (dawnej Granicznej) z ul. Ogrodową (oczyszczalnia ścieków) w miejscowości Zawadzkie – projekt zamienny”.

PDFZawiadomienie RDOŚ.pdf

Opublikowano: 27.08.2019 r. 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego zawiadamiające strony postępowania o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice – Kielcza".

PDFObwieszcenie 10 kpa.pdf

 


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza drugi (II) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki czternastu /14/ drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, w II kwartale 2019 r.

Pisemne oferty można składać do dnia 8 sierpnia 2019 r. do godziny 1200

PDFOgłoszenie o drugim (II) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego - Urząd Miejski w Zawadzkiem.pdf
PDFWzór - umowa - sprzedaż drewna.pdf

Opublikowano: 29.07.2019 r. 


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza piąty (V) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w I kwartale 2018 r., w wyniku wycinki dwudziestu /20/ drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 8 sierpnia 2019 r. do godziny 1100

PDFOgłoszenie o V przetargu na sprzedaż drewna opałowego.pdf
PDFWzór - umowa - sprzedaż drewna.pdf

Opublikowano: 26.07.2019 r. 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice – Kielcza", przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr:

1)     1887/2, 1888, 1889/3, 1889/2, 1889/4, 1890, 1891/1, 1891/2, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896/1, 1896/2, 1896/3, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901/3, 1901/4, 1932, 1938, 1939, 1943, 1944/1, 1944/3, 1947, 1950, 1951, 1952, 1953/1, 1953/2, 1954/2, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961/1, 1961/2, 1962, 1970, 1987, 2011/1, 2011/2, 2011/3, 2012/1, 2012/2, 2014/1, 2014/2, 2015/5, 2015/4, 2014/3, 2016/2, 2016/4, 2017, 2018/2, 2026, 2027/2, 2029, 2037, 2038, 2039, 2040/1, 2040/2, 2040/3, 2041, 2042/1, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047/2, 2047/3, 2047/4, 2048, 2050, 2051, 2052, 2053, 2056/1, 2056/4, 2056/6, 2056/7, 2056/8, 2056/9, 2056/10, 2058/1, 2058/2, 2059/3, 2059/4, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065/2, 2066, 2328/1, 2328/2 z mapy 7, obręb Żędowice;

2)     193, 205, 206, 207, 208, 227, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237/2, 238/1, 238/2, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252/1, 255, 256, 265, 266, z mapy 2, obręb Kielcza.

 

PDFObwieszczenie - ZDW.pdf

Opublikowano: 09.07.2019 r. 


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza czwarty (IV) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w I kwartale 2018 r., w wyniku wycinki dwudziestu /20/ drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 15 lipca 2019 r. do godziny 1100

PDFOgłoszenie o czwartym (IV) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego.pdf
PDFWzór - umowa - sprzedaż drewna.pdf

Opublikowano: 02.07.2019 r. 


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki czternastu /14/ drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, w II kwartale 2019 r.

Pisemne oferty można składać do dnia 15 lipca 2019 r. do godziny 1200

PDFOgłoszenie o pierwszym (I) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego.pdf
PDFWzór - umowa - sprzedaż drewna.pdf

Opublikowano: 02.07.2019 r. 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego zawiadamiające strony postępowania o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej łączącej ulicę Opolską (dawniej ul. Graniczną) z ul. Ogrodową (oczyszczalnia ścieków) w miejscowości Zawadzkie.

PDFObwieszczenie - strony postępowania.pdf

Opublikowano: 01.07.2019 r. 


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

PDFInformacja o wszczęciu postępwania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.pdf

Opublikowano: 25.06.2019 r. 


Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej ulicę Opolską (dawnej Granicznej) z ul. Ogrodową (oczyszczalnia ścieków) w miejscowości Zawadzkie – projekt zamienny”.

PDFZawiadomienie RDOS Opole.pdf

Opublikowano: 07.06.2019 r. 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego zawiadamiające strony postępowania o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej łączącej ulicę Opolską (dawniej ul. Graniczną) z ul. Ogrodową (oczyszczalnia ścieków) w miejscowości Zawadzkie.

PDFObwieszczenie.pdf

Opublikowano: 03.06.2019 r. 


Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Opolu o wydaniu decyzji Nr GL.ZUZ.3.421.254.2018.AT z dnia 22.05.2019 r. udzielającej Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu „Lasy Państwowe” Nadleśnictwu Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie, pozwoleń wodnoprawnych dla zadania pod nazwą: „Wykonanie ujęcia wody podziemnej na działce ewidencyjnej nr 3117/2, a.m. 9, obręb Zawadzkie dla potrzeb Nadleśnictwa Zawadzkie”.

PDFObwieszczenie GL.ZUZ.3.421.254.2018.AT.pdf

Opublikowano: 24.05.2019 r. 


Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Opolu o wydaniu decyzji Nr GL.ZUZ.3.421.291.2018.MO z dnia 30.04.2019 r. udzielającej Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu „Lasy Państwowe” Nadleśnictwu Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie, pozwoleń wodnoprawnych dla zadania pod nazwą: „ZBIORNIK MAŁEJ RETENCJI MOSTY NR 02-14/P/01/UE/a/10-4 ZLOKALIZOWANY W ODDZIALE NR 105L W LEŚNICTWIE MOSTY”.

PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji nr GL.ZUZ.3.421.291.2018.MO.pdf

Opublikowano: 07.05.2019 r. 


Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na budowę zbiornika małej retencji pod nazwą: „ZBIORNIK MAŁEJ RETENCJI MOSTY NR 02-14/P/01/UE/a/10-4 ZLOKALIZOWANY W ODDZIALE NR 105L W LEŚNICTWIE MOSTY”.

PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania - GL.ZUZ.3.421.291.2018.MO.pdf

Opublikowano: 08.04.2019 r. 


Prognozy jakości powietrza dla Polski

Od 1 stycznia 2019 r. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy ustawowo odpowiada za wykonywanie obliczeń i prognoz jakości powietrza dla terytorium Polski.

Prognozy jakości powietrza prezentowane są na stronie http://ios.edu.pl/jakosc-powietrza/ Dane aktualizowane są codziennie w godzinach porannych, na kolejne trzy dni („dziś-jutro-pojutrze”).

Aktualnie na stronie dostępne są:

 • mapy indeksu średniodobowego na kolejne trzy dni;
 • trend zmian indeksu w miastach wojewódzkich;
 • animacja rozkładu indeksu nad obszarem Polski.

Dane dotyczą następujących substancji:

 • pył zawieszony PM10,
 • dwutlenek azotu NO2,
 • dwutlenek siarki SO2 (w okresie zimowym od października do marca),
 • ozon troposferyczny O3 (w okresie letnim od kwietnia do września).

Serdecznie zachęcamy do bezpłatnego korzystania z zamieszczanych prognoz.

Opublikowano: 26.03.2019 r. 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Świerkle 2 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-8, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 809h, Leśnictwo Świerkle, na nieruchomościach oznaczonych jako działki: Nr 2244 z mapy 9, obręb Żędowice oraz Nr 142/33 z mapy 8, obręb Pludry.

PDFInformacja - Bip.pdf

 


Relacja ze spektaklu ekologicznego dla dzieci pt.: „Czarownica Niska Emisja”.

W dniu 03 grudnia 2018 r. gmina Zawadzkie zorganizowała przestawienie teatralne pt.: „Czarownica Niska Emisja” dla uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem, Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Kielczy. Najważniejsze tematy poruszane w przedstawieniu to: smog (jego przyczyny i możliwości ograniczenia) oraz segregacja odpadów (korzyści dla środowiska z niej płynące). Dzieci poznały konsekwencje palenia śmieci w piecach, a także pożytki płynące z segregacji odpadów oraz sadzenia drzew. Spektakl miał za zadanie wskazać dzieciom potrzebę kierowania się w życiu codziennym zasadami ochrony przyrody,
z uwzględnieniem wartości moralnych takich jak: odpowiedzialność, wspólna praca i odwaga. Dzieci chętnie brały czynny udział w przedstawieniu, wskazując największe zagrożenia dla powietrza oraz formy poprawy jego stanu, a także pomogły bohaterom spektaklu
w uprzątnięciu lasu, segregując odpady. Dodatkowym atutem przedstawienia była wspaniała scenografia, liczne efekty specjalne oraz urzekająca muzyka.

Spektakl dla dzieci w całości został sfinansowany ze środków budżetu gminy.

Opublikowano: 05.12.2018 r. 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej zakładu montażu okien wraz z wydzieloną częścią socjalną, infrastrukturą techniczną, parkingami i placami manewrowymi, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 891/1, 891/2, 892, 893, 894/1, 894/2, 895/1, 895/2, 895/3 z mapy 4, obręb Zawadzkie.

PDFInformacja - dec. 22.11.2018 r.pdf

Opublikowano: 23.11.2018 r. 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Świerkle 1 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-7, przewidzianego do realizacji
na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 436j, Leśnictwo Świerkle, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 2303, 2308 i 2304 z mapy 13, obręb Żędowice.

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu deyzji środowiskowych.pdf

Opublikowano: 20.11.2018 r. 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Dębie Nr 02-14/P/01/UE/a/10-5, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 34j, Leśnictwo Dębie, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 3108 i 3059 z mapy 8, obręb Zawadzkie.

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych .pdf

Opublikowano: 19.11.2018 r. 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Zarzecze Nr 02-14/P/01/UE/a/10-2, przewidzianego do realizacji
na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 402d i 402i, Leśnictwo Zarzecze, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 102, 2284 i 2294 z mapy 12, obręb Żędowice.

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych .pdf

Opublikowano: 19.11.2018 r. 

 


Ogłoszenie o trzecim (III) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego.

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza trzeci (III) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w I kwartale 2018 r., w wyniku wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 23 listopada 2018 r. do godziny 12:00.

PDFPrzetarg drzewo.pdf

Opublikowano: 08.11.2018 r. 


Konkurs „Źródło domowego ciepła"

Szanowni Państwo,

w związku z działaniami rządowymi w zakresie proekologicznego PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE, chcielibyśmy zainteresować Państwa konkursem „Źródło domowego ciepła”, jaki w ramach obchodów 20-lecia firmy De Dietrich Technika Grzewcza zorganizowaliśmy dla osób zainteresowanych wymianą starych, nieekologicznych źródeł ciepła w swoich domach. Jako odpowiedzialny producent kotłów gazowych, pomp ciepła, systemów solarnychi fotowoltaicznych dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty zapewniały komfort życia ich użytkownikom, a także były przyjazne dla środowiska naturalnego. Nasze starania docenia między innymi KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII, która objęła patronat na tym konkursem. W ramach konkursu przewidzieliśmy 5 nagród o łącznej wartości ponad 60 tysięcy złotych, a jego idea jest prosta i polega na napisaniu przez uczestnika krótkiego eseju na temat konkursowy związany z ekologią. W związku z tym, że wymiana nieekologicznych, trujących urządzeń grzewczych na wysokoefektywne i ekologiczne wpisuje się z założenia rządowego PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE, a Państwo jako podmiot samorządu terytorialnego w sposób statutowy wspieracie ogólnopolskie inicjatywy, zwracamy się z prośbą o udostępnienie tej informacji dla zainteresowanych mieszkańców. Na koniec chciałbym dodać, iż termin zbierania zgłoszeń mija 11.11.2018 r., a wszystkie informacje dotyczące konkursu zostały zamieszczone na specjalnej stronie https://dedietrich.pl/konkurs/

Zapraszamy!

JPEGPlakat.jpeg

Opublikowano: 08.11.2018 r. 


Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV – ciąg liniowy GPZ Zawadzkie – GPZ Krupski Młyn – na odcinku od istniejącego słupa nr 501/00/23 do granicy województwa, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 98, 99, 126/3, 131/1, 131/2, 2286, 2287, 2288, 2289, 2291, 2294 z mapy 12 oraz Nr: 133, 134, 144/16, 2302, 2304 i 2307 z mapy 13, obręb Żędowice.

PDFObwieszczenie - Tauron.pdf

Opublikowano: 06.11.2018 r. 

 


Informacja o uzyskaniu przez gminę Zawadzkie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawadzkie – w roku 2018”.

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2018 gmina Zawadzkie uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,w ramach zadania
pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawadzkie – w roku 2018”. Dofinansowanie stanowiło 85% kosztów kwalifikowanych obejmujących: demontaż lub uprzątnięcie, transport materiałów niebezpiecznych zawierających azbest oraz unieszkodliwienie tych odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych. Dofinansowaniem objętych zostało siedmiu /7/ beneficjentów.
W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 13,360 Mg odpadów zawierających azbest.

Opublikowano: 24.10.2018 r. 
 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza drugi (II) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w I kwartale 2018
r., w wyniku wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie.
Pisemne oferty można składać do dnia 31 października 2018 r. do godziny 12:00.

 
Opublikowano: 16.10.2018 r. 

 

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego zawiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Świerkle 1 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-7, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 436j, Leśnictwo Świerkle, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 2303, 2308 i 2304 z mapy 13, obręb Żędowice

 
Opublikowano: 08.10.2018 r. 

 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) pisemny przetarg
nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki
drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy
Zawadzkie, w I kwartale 2018 r.

Pisemne oferty można składać do dnia 3 października 2018 r. do godziny
12:00.
PDFSprzedaż drwewna .pdf
 
Opublikowano: 20.09.2018 r. 

 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza czwarty (IV) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, w IV kwartale 2017 r.

PDFOgłoszenie o czwartym (IV) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego..pdf

Pisemne oferty można składać do dnia 5 września 2018 r. do godziny 12:00.

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych (rowów przydrożnych) zlokalizowanych wzdłuż ul. Opolskiej w miejscowości Żędowice.
 
Opublikowano: 25.07.2018 r. 

1. Informacja Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Świerkle 1 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-7, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 436j, Leśnictwo Świerkle, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 2303, 2308 i 2304 z mapy 13, obręb Żędowice.  PDFInformacja 10-7.pdf

 
2. Informacja Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Dębie Nr 02-14/P/01/UE/a/10-5, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 34j, Leśnictwo Dębie, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 3108 i 3059 z mapy 8, obręb Zawadzkie   
 
3. Informacja Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Zarzecze Nr 02-14/P/01/UE/a/10-2, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 402d i 402i, Leśnictwo Zarzecze, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 102, 2284 i 2294 z mapy 12, obręb Żędowice.  
 
4. Informacja Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Świerkle 2 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-8, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 809h, Leśnictwo Świerkle, na nieruchomościach oznaczonych jako działki: Nr 2244 z mapy 9, obręb Żędowice oraz Nr 142/33 z mapy 8, obręb Pludry.  

Opublikowano: 03.07.2018 r. 


Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Świerkle 1 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-7, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 436j, Leśnictwo Świerkle, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 2303, 2308 i 2304 z mapy 13, obręb Żędowice, zawieszonego postanowieniem Nr GRO.6220. 9.2017.ZP Burmistrza Zawadzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r.

PDFObwieszczenie - strony postępowania.pdf

Opublikowano: 03.07.2018 r. 


Zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z usuwaniem
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości
na terenie gminy Zawadzkie

Ofertę złożyć należy do godz. 12:00 w dniu 06 lipca 2018 r.
 
PDFFormularz ofertowy wykonawcy.pdf
PDFZaproszenie do składania oferty.pdf
 
Opublikowano: 29.06.2018 r. 

 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza trzeci (III) pisemny przetarg
nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki
drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy
Zawadzkie, w IV kwartale 2017 r.

Pisemne oferty można składać do dnia 11 lipca 2018 r. do godziny 12:00.
PDFOgłoszenie o trzecim (III) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego.pdf
 
Opublikowano: 29.06.2018 r. 

 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza drugi (II) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki
drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, w IV kwartale 2017 r.

Pisemne oferty można składać do dnia 22 czerwca 2018 r. do godziny 12:00.
PDFOgłoszenie o drugim (II) pisemnym przetargu nieograniczonym na.pdf
 
Opublikowano: 11.06.2018 r. 

 

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego zawiadamiające strony postępowania o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice",

PDF1. Obwieszczenie - ZDW 07.06.pdf

Opublikowano: 08.06.2018 r. 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice" oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy.

PDF2. Informacja - ZDW 07.06.pdf

Opublikowano: 08.06.2018 r. 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kotłowni zakładowej na terenie zakładu przy ul. Krótkiej 3 w Zawadzkiem”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 453/5 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

PDFInformacja - dec. bip.pdf

Opublikowano: 22.05.2018 r. 

 

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego zawiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice".

PDFobwieszczenie - 10 kpa ZDW.pdf

Opublikowano: 09.05.2018 r. 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice"

PDFObwieszczenie - ZDW postanowienie.pdf

Opublikowano: 08.05.2018 r. 

Ogłoszenie o pierwszym (I) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego.
 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, w IV kwartale 2017 r.

 

Pisemne oferty można składać do dnia 16 maja 2018 r. do godziny 1200.

PDFprzetarg.pdf

 

Opublikowano: 02.05.2018 r. 

_____________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o czwartym (IV) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna użytkowego

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza czwarty (IV) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna użytkowego (gat. topola i brzoza), pozyskanego w wyniku wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, w IV kwartale 2017 r.

Pisemne oferty można składać do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godziny 1200

PDFOgłoszenie o czwartym (IV) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna użytkowego.pdf

Opublikowano: 06.04.2018r.


 

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu PROMA Sp. z o. o. w Zawadzkiem przy ul. Lublinieckiej 10, polegająca na uruchomieniu 2 (drugiej) linii do produkcji kompozytów poliestrowo-szklanych metodą nawojową”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 402/91 z mapy 2, obręb Zawadzkie.
PDFInformacja - decyzja Proma.pdf
 

Opublikowano: 28.03.2018r.


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza trzeci (III) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna użytkowego (gat. topola i brzoza), pozyskanego w wyniku wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, w IV kwartale 2017 r.  

Pisemne oferty można składać do dnia 29 marca 2018 r. do godziny 12:00.

PDFogłoszenie.pdf

___________________________________________________________________________________________________

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego.pdf

Opublikowano: 14.03.2018r.


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zawadzkie

PDFPGN_Zawadzkie-26.09.2016.pdf

PDFPGN_Zawadzkie.pdf - uchylony


Konsultacje społeczne Projektu dokumentu „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do  projektu dokumentu: „ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna w tym temacie odbędzie się w dniu 14.07.2015 w godzinach od 16:00 do 17.00 w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem (sala nr 201).

PDFOGŁOSZENIE.pdf
PDFFormularz zgłaszania uwag podczas konsultacji społczenych.pdf
PDFPrognoza oddzialywania na srodowisko ZPGN SKK.pdf
PDFZPGN dla SKK.pdf

 


DANE O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU

Zgodnie z przepisami prawa gmina jest obowiązana do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informację o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Gmina Zawadzkie prowadzi własny Publiczny dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska, które nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów poprzez stronę internetową www.ekoportal.gov.pl

Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwych dla Gminy Zawadzkie:

 http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Zawadzkiem

 

Wersja XML