Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 26.03.2018 r

PDFProjekt uchwały w spr. podziału gminy Zawadzkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wraz z wnioskiem.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. podziału gminy Zawadzkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib okw wraz z wnioskiem.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia programu opieki na zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2018.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany budżetu gminy.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany programu usuwania azbestu.pdf
PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.pdf
PDFSprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r.pdf

 

Wersja XML