Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26.03.2018

PDFUchwała Nr XL-362-18 o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XL-363-18 w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2018.pdf
PDFUchwała Nr XL-364-18 w spr. zmiany uchwały Nr XIII-97-11 w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2011-2032.pdf
PDFUchwała Nr XL-365-18 w spr. podziału gminy Zawadzkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf
PDFUchwała Nr XL-366-18 w spr. podziału gminy Zawadzkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDFUchwała Nr XL-367-18 w spr. okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadoznych przez gminę Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XL-368-18 w spr. okreslenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora szkoły lub przedszkola prowadzonego przez gminę Zawadzki.pdf
 

Wersja XML