Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 30.08.2012 r

PDF(1)projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf

PDF(2) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Zawadzkiego.pdf.pdf

PDF(3) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, której wartośc przekracza 200 tys. zł (1).pdf

PDF(4)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, której wartośc przekracza 200 tys. zł (2).pdf

PDF(5)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.pdf

PDF(6) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.pdf

PDF(7) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Zawadzkie i Gminą Lasowice Wielkie.pdf

PDF(8)projekt uchwały w sprawie przekazania skargi wg właściwości.pdf

PDFojekt uchwały w sprawie podziału Gminy Zawadzkie na okręgi wyborcze, określenie ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.pdf

PDF(10)projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Zawadzkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

Wersja XML