Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Miejskiej - rok 2019

Numer sesji Data  Uchwały
XIV 30.12.2019

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.pdf


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2020 r. .pdf


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032.pdf


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny .pdf


Projekt uchwały w sprawie wystąpienia gminy Zawadzkie ze Stowarzyszenia OROT.pdf


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wyposażenie gminnej instytucji kultury - Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem w nieruchomość.pdf


Projekt budżetu gminy na 2020 r..pdf


Projekt uchwały w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - deycja 2019 - 2020.pdf
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.pdf
 

XIII 09.12.2019 PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf
 
XII 25.11.2019 PDFProjekt uchwaly w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2020 r.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.pdf
 
XI 28.10.2019  PDFo zmianie uchwały budżetowej na 2019 r..pdf
PDFProjekt w sprawie zmiany uchwały Nr II 24 19 z dnia 10.12.2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały Nr VIII 70 19 RM z dnia 24.06.19.pdf
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały Nr VIII 71 19 RM z dnia 24.06.19.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu.pdf
X 30.09.2019

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r..pdf

PDFProjekt uchwały - dodatek wychowawstwo.pdf

IX 26.08.2019r. PDF1.Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej.pdf
PDF2.Projekt uchwały w spr. uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zawadzkie.pdf
PDF3.Projekt uchwały-przekazanie środków Policji.pdf
PDF4.Projekt uchwały wyrażenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych.pdf
PDF5.Projekt uchwaływ spr. zakończenia działalności PGNr 1.pdf
PDF6.Projekt uchwały w spr. uchylenia uchwały w spr. sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zawadzkie.pdf
PDF7.Projekt uchwały-sposób sprawienia pogrzebu.pdf
PDF8.Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działalnośc Burmistrza Zawadzkiego.pdf
PDF9.Projekt uchwały o zmianie uchwały w spr. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
 
VIII 24.06.2019r.

PDFProjekt uchwały w spr. powierzenia uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność gminy Zawadzkie.pdf

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w spr. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie.pdf

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w spr. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w spr. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. powołania zespołu ds zaopiniowania kandydatów na ławników.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. rozpatrzenia wniosków mieszkańców Zawadzkiego.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2018 r.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2018 r.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2018 r.pdf

VII 27.05.2019 PDF5. Projekt uchwały w spr. uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Zawadzkie i Zasłużony dla Gminy Zawadzkie.pdf
PDF3. Projekt uchwały w spr. powierzenia Burmistrzowi uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń uzyteczności publicznej.pdf
PDF4. Projekt uchwały w spr. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.pdf
PDF1. Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.pdf
PDF2. Projekt uchwały w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie.pdf
PDF1. Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r (2).pdf
 
VI 29.04.2019 

PDFOcena zasobów pomocy społecznej.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych.pdf
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały w spr. nadania nazwy placowi w Zawadzkiem.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (1).pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawnej jako lokal mieszkalny 2.pdf

V 25.03.2019

PDF1. II Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.pdf
PDF2. II Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli.pdfPDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Zawadzkie na lata 2011-2032.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntówzabudowanych.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. powierzenia wykonywania zadań własnych gminy Zawadzkie z zakresu kultury fizycznej ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o..pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2019.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finsnowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

IV 25.02.2019

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych.pdf

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

III 21.01.2019 PDF1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.pdf
PDF1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.pdf
PDF3. Projekt uchwały w spr. przyjęcia planu sesji na 2019 r. .pdf
PDF4. Projekt uchwały w spr. przyjęcia planów pracy komisji problemowych na 2019 r. .pdf
PDF5. Projekt uchwały w spr. przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r. .pdf
 

 

Wersja XML