Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 22.04.2013 r

PDFProjekt uchwały w sprawie powierzenia ZGK ZAW-KOM zadania własnego obejmującego sprawy zieleni gminnej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób nieaktywnych zawodowo.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Wspólpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania GPPiRPA za 2012 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Strzeleckim a Gminą Zawadzkie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MiGBP w Zawadzkiem za 2012 r..pdf

Wersja XML