Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej - rok 2020

Nr Uchwały
XX

PDFUchwała Nr XX-158-20 w spr. zmianiy uchwały Nr XIV-108-19 w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XX-157-20 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf

PDFUchwała Nr XX-156-20 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Zawadzkie na lata 2021-2024.pdf

XIX

PDFUchwała Nr XIX-151-20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf

PDFUchwała Nr XIX-152-20 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf

PDFUchwała nr XIX-153-20 w sprawie przystąpienia przez gmine Zawadzkie do realizacji projektu Nasze przedszkolaki to aktywne dzieciaki.pdf

PDFUchwała Nr XIX-154-20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Zawadzkiego.pdf

PDFUchwała nr XIX-155-20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska.pdf

XVIII

PDFUchwała Nr XVIII-137-20 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-138-20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania.pdf

PDFUchwała nr XVIII-139-20 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2019 r..pdf

PDFUchwała Nr XVIII-140-20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2019 r..pdf

PDFUchwała Nr XVIII-141-20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2019 r..pdf

PDFUchwała nr XVIII-142-20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf

PDFUchwała Nr XVIII-143-20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Zawadzkie.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-144-20 w sprawie okreslenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie na rok szkolny 2020-2021.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-145-20 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-146-20 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-147-20 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.pdf

PDFUchwała nr XVIII-148-20 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.pdf

PDFUchwała nr XVIII-149-20 w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Zawadzkie.pdf

PDFUchwała nr XVIII-150-20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

XVII

 

PDFUchwała Nr XVII-132-20 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032.pdf
PDFUchwała Nr XVII-133-20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny .pdf
PDFUchwała Nr XVII-134-20 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody .pdf
PDFUchwała Nr XVII-135-20 w sprawie okresowego zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem.pdf
PDFUchwała Nr XVII-136-20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. .pdf
 
XVI PDFUchwała Nr XVI-125-20 o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r.pdf
PDFUchwała nr XVI-126-20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie w roku szkolnym 2019-2020.pdf
PDFUchwała Nr XVI-127-20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2020.pdf
PDFUchwała Nr XVI-128-20 w sprawe rozpatrzenia wniosku.pdf
PDFUchwała Nr XVI-129-20 o zmianie uchwały Nr VIII-70-19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej.pdf
PDFUchwała Nr XVI-130-20 o zmianie uchwały Nr VIII-71-19 z dnia 24 czerwca 2019 w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej.pdf
PDFUchwała Nr XVI-131-20 o zmianie uchwały Nr XIV-108-19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 
XV PDFUchwała Nr XV-119-20 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf
PDFUchwała Nr XV-120-20 w sprawie rozpatrzenia wniosku.pdf
PDFUchwała Nr XV-121-20 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr XV-122-20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr XV-123-20 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2020 r.pdf
PDFUchwała Nr XV-124-20 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2020 r.pdf
 
Wersja XML