Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Miejskiej - rok 2020

Numer sesji Data  Uchwały
XXI 26.10.2020

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służąch ochronie środowiska.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska.pdf

XX 28.09.2020

PDFProjekt uchwały w spr. przystąpienia gminy Zawadzkie do Związku Międzygminnego Czysty Region.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf

XIX 31.08.2020

PDFProjekt uchwały w spr. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służąch ochronie środowiska.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Zawadzkie do Związku Międzygminnego Czysty Region z siedziba w Kędzierzynie-Koźlu.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji projektu pn. Nasze przedszkolaki to aktywne dziecieki.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf

XVIII 29.06.2020 

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. 26.06.2020 r.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF1.Projekt uchwały w spr. udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania.pdf
PDF2.Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2019 r..pdf
PDF3.Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2019 r..pdf
PDF4.Projekt uchwały w spr. udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2019 r..pdf
PDF5.Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf
PDF6.Projekt uchwały w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawadzkie.pdf
PDF7.Projekt uchwały w spr. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie na rok szkolny 2020 2021.pdf
PDF8.Projekt uchwały o zmianie uchwały w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka OSP.pdf
PDF9.Projekt uchwały w spr. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody.pdf
PDF10.Projekt uchwały w spr. uchylenia uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.pdf
PDF11.Projekt uchwały w spr. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.pdf
PDF12.Projekt uchwały w spr. przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie.pdf

XVII 27.04.2020  

PDF1. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019 - 2032.pdf
PDF2. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiskach.pdf
PDF3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzilenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf
PDF4. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.pdf
PDF5. Projekt uchwały w sprawie okresowego zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem.pdf
PDF6. Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.pdf
PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.pdf
PDFSprawozdanie z wykonania GPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zawadzkie za 2019 r.pdf
 

XVI  

Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r..pdf
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie w roku szkolnym 2019-2020.pdf
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zweirząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2020.pdf
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr VIII-70-19 w spr. zaciągnięcia długoterminowej pozyczki płataniczej w WFOŚiGW w Opolu.pdf
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr VIII-71-19 w spr. zaciągnięcia długoterminowej pozyczki inwestycyjnej w WFOŚiGW.pdf

Wersja XML