Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Miejskiej - rok 2021


XXV Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia 2021 r.

PDF1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDF1.1.Zał. Nr 1 do projektu uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDF1.2.Zał. Nr 2 do projektu uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDF1.3.Zał. Nr 3 do projektu uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDF1.4.Zał. Nr 4 do projektu uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDF1.5.Zał. Nr 5 do projektu uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDF1.6.Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDF2. Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXIV-177-20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wpf na lata 2021-2029.pdf
PDF3. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie na lata 2021-2025.pdf
PDF3. 1.Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie na lata 2021-2025.pdf
PDF4. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska.pdf
PDF4.1.Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska.pdf
PDF5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.pdf
PDF5.1.Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.pdf
PDF6. Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługujacej na uwzględnienie.pdf
PDF7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2020 r..pdf
PDF8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2021 r..pdf
PDF9. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr VIII-70-19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pozyczki płatniczej w WFOŚiGW w Opolu.pdf

PDF10.Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr VIII-71-19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w WFOŚi GW w Opolu.pdf

PDF11.Projekt uchwały w spr. przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2020 r..pdf
PDF12.Projekt uchwały w spr. przyjecia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2021 r..pdf
 

XXVI Sesja Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2021 r. 

PDF1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2021 r..pdf
PDF2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie z postanowieniem.pdf
PDF3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie.pdf
PDF4. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty wniesionej przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.pdf
 

XXVII Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 marca 2021 r. 

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w spr. przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania skargi wg właściwości.pdf

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2021 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia przez gmine Zawadzkie do realizacji Programu Opieka wytchnieniowa edycja 2021.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021.pdf
 

XXIX Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2021 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.pdf

PDFZał. 1 do projektu uchwały - Wniosek o dodatek mieszkaniowy.pdf
PDFZał. 2 do projektu uchwały - Deklaracja o wysokości dochodów.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Burmistrza Zawadzkiego.pdf

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.pdf

PDFZałaczniki do projektu uchwały o zmianie budżetu gminy na 2021 r. .pdf

PDFUzasadnienie do projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.pdf

XXX Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2021 r.

PDF1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2020 r..pdf
PDF2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2020 r..pdf
PDF3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2020 r..pdf
PDF4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu budynku oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.pdf
PDF4.1.Uzasadnienie do uchwały projektu o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu budynku.pdf
PDF5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali.pdf
PDF6. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie na rok szkolny 2021-2022.pdf
PDF6.1. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie na rok szkolny 2021-2022.pdf
PDF7. Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDF7.1. Załączniki do projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r. z uzasadnieniem.pdf
PDF8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-177-20 .pdf
PDF9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Zawadzkie LUBIĘ TU ŻYĆ.pdf
PDF9.1. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Zawadzkie.pdf
PDF10. Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.pdf
PDF11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania..pdf

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie na lata 2021-2025.pdf

PDFUzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie 1.pdf

PDFUzasadnienie do projektu uchwały zmianiającej uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie 2..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf

PDFUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ z o.o.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Śląsk Północ sp. z o.o..pdf

PDFUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozowju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej SIM.pdf

XXXI Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia 2021 r. 

PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie w ramach pomocy de minimis.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie w ramach pomocy de minimis.pdf

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r. _1.pdf

PDFZał. Nr 1 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 r.pdf
PDFZał. Nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 r..pdf
PDFZał. Nr 3 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetowa na 2021 r..pdf
PDFZał. Nr 4 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 r..pdf
PDFZał. Nr 5 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne.bip. pdf.pdf

PDFUZASADNIENIE.pdf

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r. wersja z 30.08.2021 r..pdf
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Północ.pdf
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rzadowego Funduszu Rozowju Mieszkalnictwa.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania WSA w Opolu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzia 2.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania WSA w Opolu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią 1.pdf
 

XXXII Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 września 2021 r.

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r..pdf

PDFOpinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze br..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały nr XXIV-177-21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 -2029.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. załatwienia skargi z dnia 10 wrzesnia 2021 r. na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budzetowej na 2021 r..pdf
PDFZałącznik Nr 1 do projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDFZałącznik Nr 2do projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDFZałącznik Nr 3 do projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDFZałącznik Nr 4 do projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDFZałącznik Nr 5 do projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDFZałącznik Nr 6 do projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDFZałącznik Nr 7 do projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 października 2021 r. 

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia szczególowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym....pdf

PDFUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie naleźności pieniężnych....pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2022 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2026.pdf

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.pdf

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2021 r. 

PDF1. Projekt uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDF1.1. Uzasadnienie do projektu uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDF2. Projekt uchwały w spr. uchwalenia GPRPA oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2022 r..pdf
PDF3. Projekt uchwały w spr. przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska.pdf
PDF4. Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.pdf
PDF5. Projekt uchwały w spr. zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Zawadzkiem.pdf
PDF6. Projekt uchwały w spr. ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.pdf
PDF7. Projekt uchwały w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zawadzkiego.pdf

PDF8. Projekt uchwały w spr. uchwalenia Programu wspólpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego.pdf
PDF9. Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDF9..1. Zał. Nr 1 do projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDF9.2. Zał. Nr 2 do projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok.pdf
PDF9.3. Zał. nr 3 do projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDF9.4. Uzasadnienie do projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
 

XXXV Sesja Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2021 r. 

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf
PDFProjekt uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2031.pdf
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie za lata 2019-2020.pdf
PDFuzasadnienie do uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy zawadzkie za lata 2019-2020.pdf
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2022 r..pdf

 

 

Wersja XML