Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej - rok 2021

Nr Uchwały
XXXV [PDFUchwała Nr XXXV-251-21 w spr. uchwały budżetowej na 2022 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXV-252-21 w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata WPF na lata 2022-2031.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-253-21 o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXV-254-21 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-255-21 o zmianie uchwały w spr. przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-256-21 w spr. przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie za lata 2019-2020.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-257-21 w spr. przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2022 r..pdf
XXXIV PDFUchwała Nr 242 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr 243 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2022 rok.pdf
PDFUchwała Nr 244 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska.pdf
PDFUchwała Nr 245 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.pdf
PDFUchwała Nr 246 w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.pdf
PDFUchwała Nr 247 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zawadzkiego.pdf
PDFUchwała Nr 248 w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf
PDFUchwała Nr 249 o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr 250 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV17720 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029.pdf
XXXIII

PDFUchwała Nr XXXIII-236-21 w spr. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-237-21 w spr. przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2022 r..pdf
PDFUchwala Nr XXXIII-238-21 w spr. przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2026 w gminie Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-239-21 o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-240-21 w spr. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-241-21 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

XXXII PDFUchwała Nr XXXII-233-21 Rady Miejskiej w Zawadzkie z dnia 27 września 2021 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXII-234-21 w spr. załatwienia skargi z dnia 10 września 2021 r. na działalnośc Burmistrza Zawadzkiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-235-21 w spr. zmiany uchwały uchwały Nr XXIV-177-20 RM w Zawadzkiem z dnia 21 grudnia 2020 r. w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy fiansnowej na lata 2021-2029.pdf
XXXI PDFUchwała Nr XXXI-226-21 o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-227-21 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie w ramach pomocy de minimis.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-228-21 w sprawie przekazania WSA w Opolu skargi z aktami sprawy i odpowiedzią.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-229-21 w sprawie przekazania WSA w Opolu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-230-21 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu wymiana źródeł ciepła na ekologiczne .pdf
PDFUchwała Nr XXXI-231-21 o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Północ Sp. z o.o..pdf
PDFUchwała Nr XXXI-232-21 o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozowju Mieszkalnictwa .pdf
XXX PDFUchwała Nr XXX-211-21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania.pdf
PDFUchwała Nr XXX-212-21 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2020 r. .pdf
PDFUchwała Nr XXX-213-21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2020 r..pdf
PDFUchwała Nr XXX-214-21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego aboslutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2020 r. .pdf
PDFUchwała Nr XXX-215-21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu budynku oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.pdf
PDFUchwała Nr XXX-216-21 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia .pdf
PDFUchwała Nr XXX-217-21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie na rok szkolny 2021-2022.pdf
PDFUchwała Nr XXX-218-21 o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r. .pdf
PDFUchwała Nr XXX-219-21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-177-20 RM w Zawadzkiem z dnia 21 grudnia 2020 r..pdf
PDFUchwała Nr XXX-220-21 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozowju Gminy Zawadzkie Lubię tu żyć .pdf
PDFUchwała Nr XXX-221-21 w sprawie przekazania środków finanowych na Fundusz Policji .pdf
PDFUchwała Nr XXX-222-21 w sprawie załatwienia skargi z dnia 11 czerwca 2021 r. na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf
PDFUchwała Nr XXX-223-21 o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie na lata 2021-2025.pdf
PDFUchwała Nr XXX-224-21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Północ sp. z o.o. .pdf
PDFUchwała Nr XXX-225-21 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozowju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej SIM Śląsk Północ sp. z o.o..pdf
XXIX PDFUchwała Nr XXIX-208-21 o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXIX-209-21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-210-21 w sprawie załatwienia skargi z dnia 29 kwietnia 2021 r. na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf
XXVIII PDFUchwała Nr XXVIII-205-21 w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji Programu Opieka wytchnieniowa 2021.pdf
PDFUchwała nr XXVIII-206-21 w sprawie przystapienia przez gminę Zawadzkie do realizacji programu Asystent osoby niepełnosprawnej edycja 2021.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-207-21 w sprawie okresowego zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem.pdf
XXVII PDFUchwała Nr XXVII-200-21 o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXVII-201-21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-177-20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wileloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2029.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-202-21 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-203-21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 marca 2021 r..pdf
PDFUchwała nr XXVII-204-21 w sprawie przekazania skargi według właściwości.pdf
XXVI

PDFUchwała Nr XXVI-195-21 o zmienie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXVI-196-21 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-197-21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2021.pdf
PDFUchwała nr XXVI-198-21 w spr. zwolnienia i zwrotu części opłaty wniesionej przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-199-21 w sprawie przekazania petycji z dnia 5 lutego 2021 r. organowi właściwemu.pdf

XXV PDFUchwała Nr XXV-183-21 o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r. .pdf
PDFUchwała Nr XXV-184-21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-177-20 WPF.pdf
PDFUchwała Nr XXV-185-21 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie na lata 2021-2025.pdf
PDFUchwała Nr XXV-186-21 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, polegajacych na usuwaniu odpadów .pdf
PDFUchwała Nr XXV-187-21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXV-188-21 w sprawie uznania petycji za niezasługującej na uwzględnienie.pdf
PDFUchwała Nr XXV-189-21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2020 r..pdf
PDFUchwała Nr XXV-190-21 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2020 r..pdf
PDFUchwała Nr XXV-191-21 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadkziem na 2021 r. .pdf
PDFUchwała Nr XXV-192-21 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2021 r. .pdf
PDFUchwała Nr XXV-193-21 o zmianie uchwały Nr VIII-70-19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej.pdf
PDFUchwała Nr XXV-194-21 o zmianie uchwały Nr VIII-71-19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w spr. zaciągnięcia długoterminowej pozyczki inwestycyjnej.pdf
 
Wersja XML