Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2014 r

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielania poręczenia.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego aboslutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 r.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektowanych zmian przebiegu granic obszaru NATURA 2000 Dolina Małej Panwi na terenie Gminy Zawadzkie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka gruntu Nr 1310 z mapy 6, obręb Żędowice.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lasowice Wielskie a Gminą Zawadzkie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zawadzkie za 2013 r.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2013 r.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII-319-13.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-389-13.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-390-13.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Zawadzkie w ramach pomocy de minimis.pdf

PDFw sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Zawadzkiem do prowadzenia postepowań i wydawnia decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf

PDFw sprawie zmiany uchwały Nr XLIII-425-14.pdf

 

Wersja XML