Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30.06.2014 r.

PDFUchwala nr XLIV-445-14 w sprawie udzielenia poręczenia.pdf

PDFUchwała nr XLIV-435-14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2013 r..pdf

PDFUchwała nr XLIV-436-14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 r..pdf

PDFUchwała nr XLIV-437-14 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zawadzkie za 2013 r..pdf

PDFUchwała Nr XLIV-438-14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII-390-13 z dnia 19 grudnia 2013 r..pdf

PDFUchwała Nr XLIV-439-14w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy zawadzkie w ramach pomocy de minimis.pdf

PDFUchwała Nr XLIV-440-14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiedzy Gminą Lasowice Wielkie a Gminą Zawadzkie.pdf

PDFUchwała Nr XLIV-441-14 w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Zawadzkiem do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej.pdf

PDFUchwała nr XLIV-442-14 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII-425-14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 maja 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XLIV-443-14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka gruntu Nr 1310.pdf

PDFUchwała Nr XLIV-444-14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII-319-13 z dnia 28 stycznia 2013 r..pdf

PDFUchwała Nr XLIV-446-14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-389-13 z dnia 19 grudnia 2013 r..pdf

PDFUchwała Nr XLIV-447-14 w sprawie wyrażenia opinii do projektowanych zmian przebiegu granic obszaru NATURA 2000 Dolina Małej Panwi na terenie Gminy Zawadzkie.pdf

Wersja XML