Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 25.08.2014 r

PDFProjekt uchwały w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Zawadzkie do stanu faktycznego.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Zawadzkie do stanu faktycznego.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora GOSiT-u w Zawadzkiem.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty oraz umorzenie zaległości czynszowych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego ZGK Zaw-Kom Sp. z o.o. na pokrycie straty bilansowej za 2013 r.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-390-13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r.pdf

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXII-176-05 RM w Zawadzkiem z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.pdf

 

Wersja XML