Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej – rok 2022

Sesja Nr XLII

30 maja 2022 r. 

PDFUchwała Nr XLII-282-22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.pdf
PDFUchwała Nr XLII-283-22 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia żłobka, dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie oraz nadania mu statutu.pdf
PDFUchwała Nr XLII-284-22 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem.pdf
PDFUchwała Nr XLII-285-22 o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r..pdf
PDFUchwała Nr XLII-286-22 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XLII-287-22 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XLII-288-22 o zmianie uchwały Nr XXXV-252-21 RM w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2031.pdf

Sesja Nr XLI

25 kwietnia 2022 r. 

PDFUchwała Nr XLI-278-22 o zmienie uchwały budżetowej na 2022 r. .pdf
PDFUchwała Nr XLI-279-22 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .pdf
PDFUchwała Nr XLI-280-22 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów.pdf
PDFUchwała Nr XLI-281-22 w sprawie przekazania środków finansowy na Fundusz Wsparcia Policji.pdf

Sesja Nr XL

11 kwietnia 2022 r. 

PDFUchwała Nr XL-277-22 w spr. upoważnienia Burmistrza Zawadzkiego do realizacji zadań związanych z pomoca obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf

Sesja Nr XXXIX

28 marca 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXIX-270-22 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-271-22 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-272-22 o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-273-22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na lata 2022-2025.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-274-22 w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczy.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-275-22 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniora w Zawadzkiem na rok 2022.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-276-22 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestcyji celu publicznego na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Mostki i Pod Dębami.pdf
 

Sesja Nr XXXVIII

9 marca 2022 r. 

Brak uchwał

Sesja Nr XXXVII

28 lutego 2022 r. 

PDFUchwała Nr XXXVII-264-22 w spr. przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2022 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-265-22 w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie gminy Zawadzkie w roku 2022.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-266-22 w spr. ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-267-22 o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-269-22 w spr. przytąpienia do opracowania Strategii Rozowju gminy Zawadzkie na lata 2023-2030.pdf
 

Sesja Nr XXXVI 

24 stycznia 2022 r. 

PDFUchwała Nr XXXVI-258-22 w spr. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-259-22 w spr. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-260-22 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-261-22 w spr. przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych RM w Zawadzkiem za 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-262-22 w spr. przyjęcia planów pracy komisji problemowych RM w Zawadzkiem na 2022 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-263-22 w spr. Apelu Rady Miejskiej w Zawadzkiem dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukacje w zakresie języków mniejszości narodowych.pdf

 

Wersja XML