Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje rolnicze

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu plastycznego organizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. Nasza oPolska wieś widziana oczami dziecka. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) i wczesnoszkolnym (7-9 lat).

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającą wieś.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

Konkurs trwa od 27 lipca 2022 r. do 14 września 2022 r. 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) i wczesnoszkolnym (7-9 lat) z województwa opolskiego, których opiekunowie poprawnie wypełnią i dostarczą dokumenty stanowiące załączniki do regulaminu.
 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę przekazując ją wraz z dokumentacją (załączniki nr 1, 2, 3 do regulaminu) do Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 3. Technika wykonania jest dowolna. Oczekujemy własnoręcznie wykonanych prac. Praca powinna być w formacie A-4.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni zwycięzców za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnionych.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości pisemnej (email) lub telefonicznej w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na https://www.facebook.com/opolski.oddzial.regionalny.ARiMR/

Materiały do pobrania:

DOCXregulamin-zał-pop.docx
PDFregulamin-pop.pdf

Opublikowano: 2022-08-01


Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie oraz wniosków o przyznanie wsparcia na zadrzewienie w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2022 roku.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 585, z późn. zm.), wydanego na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2021 r., poz. 2137, z późn. zm.) informuje, iż w dniach od 1 czerwca do 1 sierpnia 2022 r. można składać:

 1. Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie oraz
 2. Wnioski o przyznanie wsparcia na zadrzewienie.

W tegorocznym naborze wniosków, rozszerzony został zakres poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”, o możliwość ubiegania się o wsparcie na zadrzewienie.

Wsparcie na zadrzewienie jest przyznawane rolnikowi do gruntów:

Wsparcie na zalesienie lub wsparcie na zadrzewienie jest przyznawane rolnikowi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), jeżeli są spełnione warunki przyznania tego wsparcia. Wsparcie na zalesienie lub wsparcie na zadrzewienie jest przyznawane również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie lub wsparcia na zadrzewienie należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

Wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie lub wsparcie na zadrzewienie może być złożony osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zm.). Ponadto na podstawie art. 42 b ust. 1  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie lub wsparcie na zadrzewienie wraz z załączoną dokumentacją może być złożony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.), zgodnie z trybem określonym w art. 42b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zgodnie z art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych doręczenie korespondencji na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem na elektroniczny adres do doręczeń do czasu zaistnienia obowiązku stosowania przez Agencję tej ustawy tj. do 5 lipca 2022 r.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie formularza wniosku o płatność w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1488, z późn. zm.), wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie oraz wnioski o przyznanie wsparcia na zadrzewienie, mogą być również składane w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wsparcie jest przyznawane do wysokości limitu środków, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prezes Agencji, w dniu 1 października roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie oraz wniosek o przyznanie wsparcia na zadrzewienie, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie oraz wsparcia na zadrzewienie w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Informacje na temat poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” można otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych www.gov.pl/web/arimr/ i www.gov.pl/web/rolnictwo/.

Opublikowano: 2022-07-20


Od 15 do 29 lipca 2022 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa:

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do tego badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

W przypadku wątpliwości, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej uczestniczące w badaniu AK-R proszone są o kontakt z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze. Lista osób do kontaktu znajduje się na stronie  http://zielonagora.stat.gov.pl/specjalizacja-urzedu/

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2022/index.htm 

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, w godzinach 8-15).

Opublikowano: 2022-07-20


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego kontynuuje realizację kampanii „Cudze chwalicie – swoje poznajcie” promującą platformę polskiebazarek.pl

Platforma ta pomaga w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów rolników i producentów żywności z konsumentami i odwrotnie. Można na niej bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży, jak również promować swoje produkty. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż dochód ze sprzedaży produktów trafia bezpośrednio do rolników, omijając marże i pośredników.
Polskiebazarek.pl jest realizacją polityki rozwoju rynków rolnych. Dokonując zakupów poprzez platformę, konsument ma pewność wysokiej jakości żywności, jak również świadomość jej pochodzenia, producent - bezpośredni zysk.

Dzięki POLSKIEMU e-bazarkowi:

- bezpłatnie zarejestrujesz swoje ogłoszenie,
- zyskasz darmową promocję,
- znajdziesz ciekawe oferty – nie tylko ze swojego województwa,
- łatwo sprzedasz swój towar,
- kupisz produkty w cenach producenta, bez marży.

https://www.polskiebazarek.pl/

Opublikowano: 2022-04-20


Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano Dniem Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej. Inicjatywa ta związana jest z realizacją Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej [COM(2021) 141 final] przyjętego przez Komisję Europejską 25 marca 2021 roku, w którym zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celu podniesienia poziomu świadomości społecznej w UE na temat produkcji ekologicznej.

W planie działania Komisja Europejska przewidziała również wprowadzenie corocznych nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha wartości. Nagrody mają wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat, a także do realizacji unijnej strategii „od pola do stołu” oraz strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

Celem konkursu jest wyróżnienie różnych podmiotów z całego ekologicznego łańcucha wartości, podmiotów które opracowały innowacyjny, zrównoważony i inspirujący projekt przynoszący rzeczywistą wartość dodaną w dziedzinie produkcji i konsumpcji ekologicznej.

Konkurs obejmuje 8 nagród w 7. kategoriach, tj.:

Zwycięzcy otrzymają wyrazy uznania w postaci nagrody niefinansowej, a ich projekty zyskają większy rozgłos. W konkursie mogą startować na przykład rolnicy ekologiczni, miasto lub region, oferujący w szpitalach bądź szkołach ekologiczne posiłki lub w inny sposób promujący produkcję ekologiczną, albo na przykład przedsiębiorstwo, które działa w łańcuchu dostaw żywności ekologicznej w niespotykany sposób.

Do konkursu może zgłosić się osoba, podmiot lub instytucja działające w ekologicznym łańcuchu dostaw, z ciekawym projektem, który zwiększa przystępność cenową lub dostępność produktów ekologicznych w UE. Zgłoszenia mogą nadsyłać tylko osoby prawne lub fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich UE.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać w języku polskim od 25 marca 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. za pośrednictwem odpowiednich formularzy przypisanych do poszczególnych kategorii konkursu. Komisja Europejska udostępni formularze zgłoszeniowe w dniu 25 marca br., pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-actionplan/eu-organic-awards_pl#awardceremony.

Niemniej do tego czasu, Komisja udostępniła na powyższej stronie internetowej podgląd każdego formularza zgłoszeniowego do celów informacyjnych, a także wskazówki na temat:

- kryteriów kwalifikowalności projektów zgłoszonych do unijnych nagród ekologicznych; 
- kryteriów przyznania nagród, branych pod uwagę przez jury konkursu.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się po raz pierwszy 23 września 2022 r., w Dniu Rolnictwa Ekologicznego w UE. Jeśli okoliczności pozwolą na organizację uroczystości wręczenia nagród na miejscu, zwycięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli.

W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Copa-Cogeca oraz europejskiej grupy IFOAM. Laureaci będą mogli przedstawić swoje projekty szerszej publiczności.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło stronę internetową, poświęconą wydarzeniu UE, jakim jest Dzień Rolnictwa Ekologicznego – 23 września oraz nagrodom ekologicznym, które zostaną wręczone w tym dniu, pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/23-wrzesnia--dzien-rolnictwa-ekologicznego-ue

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi serdecznie zaprasza do udziału w konkursie oraz podniesienia tym samym poziomu świadomości społecznej w Państwa mieście, regionie lub obszarze działania na temat produkcji ekologicznej. Zależy nam, aby o nagrodach ekologicznych UE dowiedziała się możliwie największa liczba podmiotów - dlatego prosimy o przekazywanie informacji dalej, do wszystkich zainteresowanych.

Z poważaniem

Elwira Zdrodowska

Dyrektor Departamentu Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności 

Departament Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności telefon: +48 22 623 16 32

e-mail: sekretariat.dej@minrol.gov.pl ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Opublikowano: 2022-03-29


Informacja KRUS o:

- bezpłatnych turnusach rehabilitacyjnych w Centrach Rehabilitacji Rolników,

- XIX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwa Rolne,

- zgłaszaniu wypadków.

PDFZaproszenie - rehabilitacja.pdf

PDFXIX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.pdf

PDFUlotka - wypadki.pdf

Opublikowano: 2022-03-16


Trwa nabór wniosków w Konkursie Duże Granty!

Konkurs Duże Granty 2022

Trwa nabór wniosków w Konkursie Duże Granty! Jego celem jest wsparcie projektów rozwijających kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

Decydując się na udział w konkursie grantowym możesz otrzymać dotację w wysokości do 40 000 zł na realizację 12-miesięcznego projektu w swojej miejscowości!

Termin składania wniosków upływa 21 marca o godzinie 12:00 (w południe).

Harmonogram PROW 2022

Odnosząc się natomiast do aktualnego harmonogramu PROW można stwierdzić, że w pierwszym półroczu 2022 r. pojawią się nabory PROW takie jak:

Dotacje dla rolników – druga połowa 2022 r.

Natomiast w drugim półroczu 2022 r. w harmonogramie znalazły się kolejne nabory PROW, a mianowicie:

Opublikowano: 2022-03-15


Informacja o Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.

PDFRegulamin konkursu.pdf

PDFPlakat.pdf

Opublikowano: 2022-01-19


Informacja KRUS o:

- rehabilitacji KRUS w styczniu 2022 r.,

- nowych kwotach świadczeń w 2022 r.,

- zmianie zasad regulowania składek KRUS dla rolników, którzy są płatnikami podatku od towaru i usług (VAT).

PDFRehabilitacja styczeń 2022.pdf

PDFStyczeń 2022 - nowe kwoty świadczeń.pdf

PDFZmiana zasad regulowania składek KRUS dla rolników, którzy są płatnikami podatku od towaru i usług (VAT).docx.pdf

Opublikowano: 2022-01-18


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich dla rolników odnośnie zwalczania ASF:

PDF1.Plan bezpieczeństwa-biologicznego-gospodarstwa-DO 300 sztuk-średniorocznie-RWK2021-605.pdf

PDF2. Plan bezpieczeństwa biologiczengo -gospodarstwa-POWYŻEJ 300 sztuk-średniorocznie-RWK2021-605.pdf

PDF3. Wytyczne-praktyczne-wdrożenie-zasad-spełniania-wymagań-bioasekuracji-RWK2021-605.pdf

PDF4. Informacja RWK 2021_605.pdf

Opublikowano: 2021-11-03


Informacja KRUS o:

PDF14 emerytura.pdf

PDFSkładka za IV kw. 2021.pdf

PDFGala Jubileuszowa z okazji 30-lecia pracy KRUS.pdf

PDFzdjęcia do artykułu nt Gali Jubileuszowej.pdf

Opublikowano: 2021-10-21


Informacja KRUS nt. jednorazowych odszkodowań za wypadek przy pracy rolniczej oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.  

PDFJednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej.pdf

PDFUbezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętch społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.pdf

Opublikowano: 2021-08-19


Konsultacje społeczne Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Konsultacje społeczne projektu PS WPR zakończą się 15 września 2021 r.

Link: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027 

Opublikowano: 2021-08-18


Informacja KRUS nt. przekraczania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności.

PDFUlotka stop przekraczania dopuszczalnych poziomów śor w żywności.pdf

Opublikowano: 2021-07-26


Informacja KRUS o:

PDFRehabilitacja pocovidowa w KRUS.pdf

PDFUbezpieczenie pomocnika rolnika, zasady opłacania składki.pdf

PDFWeryfikacja rent rodzinnych.pdf

Opublikowano: 2021-06-17


Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa w Opolu informuje o możliwości składania za pośrednictwem portalu eRolnik dokumentów związanych z obsługą funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, tj. Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1). Warunkiem wypełnienia formularzy jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego. 

Brak opisu obrazka

Opublikowano: 2021-05-27


Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o uruchomienia mechanizmu udzielania pożyczek ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

PDFUlotka informacyjna str. 1.pdf

PDFUlotka informacyjna str. 2.pdf

Opublikowano: 2021-04-30


Informacja o XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022.

PDFPLAKAT.pdf

PDFPROGRAM.pdf

PDFREGULAMIN.pdf

Opublikowano: 2021-04-29


Uległeś wypadkowi przy pracy rolniczej? Zgłoś go do KRUS poprzez platformę ePUAP.

PDFPlakat ePUAP.PDF

Opublikowano: 2021-04-20


Rozporządzenie Nr 0510/P/2/2021 Wojewody Opolskiego z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego i strzeleckiego.

PDFRozporządzenie Wojewody Opolskiego.pdf

Opublikowano: 2021-04-02


Informacja KRUS o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2021 roku oraz zapobieganiu wypadkom przy pracy w rolnictwie.

PDFWaloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2021 roku.pdf

PDFKRUS podpowiada jak zapobiegać wypadkom w rolnictwie - cz. III.pdf

Opublikowano: 2021-03-24


Wytyczne głównego lekarza weterynarii dla hodowców drobiu.

PDFWytyczne GLW - grypa.pdf

PDFKomunikat PLW w Strzelcach Opolskich w związku z ogniskiem grypy ptaków w powiecie tarnogórskim i krapkowickim.pdf

JPEGuwaga-hpai.jpeg

Opublikowano: 2021-03-17


Informacja KRUS o XI edycji konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod nazwą „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

PDFPlakat konkursowy.pdf

Opublikowano: 2021-03-17


Informacja KRUS o II Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci Rolników na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

PDFRegulamin zatwierdzony przez PK.PDF

PDFPlakat II konkurs rymowanki.pdf

Opublikowano: 2021-03-10


Plan Strategiczny - Wspólna Polityka Rolna - konsultacje

Szanowni Państwo,

przekazujemy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej do konsultacji społecznych.

Jesteśmy obecnie na półmetku pierwszego etapu konsultacji społecznych tego dokumentu, które trwają od dnia 18 grudnia 2020 r. do dnia 15 lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone już na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej WPR.

Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasową aktywność. Każda sugestia jest dla nas niezwykle ważna i posłuży do odpowiedniego zaadresowania potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich.

Zależy nam szczególnie na Państwa opiniach i propozycjach, ponieważ Wasza praktyczna wiedza i doświadczenie zapewnią właściwe dostosowanie wsparcia do rzeczywistych potrzeb rolników, przetwórców, przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich  oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

Dlatego pragniemy ponowić zaproszenie do udziału w konsultacjach. Zwracamy się do Państwa z prośbą o jeszcze większe zaangażowanie w konsultacje i aktywne zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej, na której znajduje się webankieta: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr.

Będziemy wdzięczni, za możliwie najszersze rozpowszechnienie informacji o trwających konsultacjach społecznych, wśród środowisk związanych z Państwa instytucją.

Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo oraz upowszechniana poprzez media.

Opublikowano: 2021-01-26


W imieniu Burmistrza Zawadzkiego informujemy o planowych naborach wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2021 r.

Nabór dotyczy następujących działań:

- rozwój gospodarstw,

- rozwój terytorialny,

- systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych,

- ochrona ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html

Opublikowano: 2021-01-22


KRUS podpowiada jak zapobiegać wypadkom przy pracy w rolnictwie – cz. II.

PDFKRUS podpowiada jak zapobiegać wypadkom przy pracy w rolnictwie – cz. II.pdf

Opublikowano: 2020-12-16


Informacja KRUS o:

PDFDziały specjalne, termin składania deklaracji.pdf
PDFKRUS podpowiada jak zapobiegać wypadkom przy pracy w rolnictwie.pdf
PDFObsługa Rolników przez KRUS w czasie epidemii.pdf

Opublikowano: 2020-11-17


Zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT”.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano zrealizowane już inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, rolnictwa mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia. Oczekujemy również na opis wszelkich pomysłów, idei, które sprawią, że poprawi się jakość życia na wsi.

W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody za najlepsze prace:

·       w części „IDEA”: 

·       I miejsce - 5000 zł, 

·       II miejsce  - 4000 zł, 

·       III miejsce - 3000 zł

·       oraz 5 wyróżnień po 1000 zł; 

·       w części „FAKT”: 

·       I miejsce - 5000 zł, 

·       II miejsce  - 4000 zł, 

·       III miejsce - 3000 zł 

·       oraz 5 wyróżnień po 1000 zł.

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 31 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://www.irwirpan.waw.pl/smart2020 

W sprawach organizacyjnych zapraszamy do kontaktu mailowego  lub telefonicznego: (22) 826-94-36, 603 779 941.

Patronatem Medialnym Konkursu jest Tygodnik Poradnik Rolniczy.

PDFPlakat_MOJA SMART wies.pdf

Opublikowano: 2020-10-28


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich dla hodowców drobiu

PDFINFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU.pdf

PDFUlotka grypa ptaków bioasekuracja opisowa.pdf

PDFUlotka grypa ptaków ilustrowana.pdf

Opublikowano: 2020-10-27


Informacja KRUS o:

PDFDrodzy Rolnicy. Informujemy, że KRUS realizuje rehabilitację leczniczą.pdf
PDFOpolski KRUS przeprowadził wizytacje żniwne w województwie opolskim.pdf
PDFZmiany dotyczące umów dzierżaw.pdf

Opublikowano: 2020-10-16


Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

Informacja o możliwości realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych w terenie będzie przesłana odrębnym komunikatem.

W związku z powyższym – do odwołania – spis rolny realizowany będzie wyłącznie metodami:

Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub maja trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:

Przez infolinię spisową można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Każdy urząd gminy i urząd statystyczny w województwie jest zobowiązany do udostepnienia miejsca do samospisu dla rolników. Zwracamy również uwagę, że niektóre urzędy – w związku ze stanem epidemicznym w kraju – mogą mieć zmienione godziny pracy lub ograniczone kontakty bezpośrednie z interesantami.

Przed wizytą proponujemy skontaktować się z najbliższym urzędem gminy/urzędem statystycznym w celu umówienia wizyty. W urzędzie gminy/urzędzie statystycznym można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r.

W ramach metod uzupełniających spisu z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Rachmistrzowie będą realizowali spis rolny poprzez wywiad telefoniczny od 16 września do 30 listopada 2020 r.

Do odwołania rachmistrzowie nie będą realizowali wywiadów bezpośrednich w terenie.

Brak opisu obrazka

Opublikowano: 2020-10-02


Rolniku! Możesz się spisać w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.

W budynku Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13 dostępne jest stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Stanowisko zostało przygotowane dla osób, które nie posiadają możliwości technicznych do wypełnienia formularza spisowego w domu.

Zamiar skorzystania z Gminnego Punktu Spisowego należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 77 46 23 146, w celu umówienia pobytu w urzędzie.

Wyznaczeni pracownicy w razie potrzeby będą zapewniali wsparcie merytoryczne
i techniczne przy dokonywaniu samospisu.

Wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych mają obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://spisrolny.gov.pl

W razie pytań pomocą służą pracownicy Gminnego Biura Spisowego w Zawadzkiem pod numerem telefonu:

Opublikowano: 24.09.2020 r.


Informacja Głównego Urzędu Statystycznego:

„Rolniku! Trwa Powszechny Spis Rolny 2020! Spisz się przez Internet: spisrolny.gov.pl i weź udział w loterii z cennymi nagrodami”.

Opublikowano: 18.09.2020 r.


Informacja Głównego Urzędu Statystycznego:

„Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny! Nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: spisrolny.gov.pl i weź udział w loterii”.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że dla użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020, którzy dokonali samospisu w aplikacji spisowej przeprowadzona zostanie ogólnopolska loteria.

Osoby, które poprzez aplikację wyrażą zainteresowanie loterią, otrzymują na wskazany przez siebie adres e-mail unikalny kod upoważniający do udziału w loterii. Ten kod trzeba będzie zarejestrować na stronie internetowej loterii od 1 października br. do 22 listopada br.

Loteria będzie trwać od 1 października do 23 listopada 2020 r. tj. do ostatniego losowania. 
W loterii przewidziane są nagrody rzeczowe:

Losowania

W ramach loterii zostaną przeprowadzone 3 losowania  w terminach:

Podczas dwóch pierwszych losowań, losowane będą tablety i przenośne dyski twarde. Trzecie losowanie obejmie nagrody główne. W trzecim losowaniu, wszystkie unikalne kody będą miały szanse na wygraną. Wszystkie losowania będą odbywać się pod nadzorem komisji. Każde losowanie będzie relacjonowane na żywo na kanale Youtube GUS, a dodatkowo wyniki będą publikowane na stronie loterii.

Opublikowano: 08.09.2020 r.


Informacja KRUS o Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

PDFPowszechny Spis Rolny 2020.pdf

Opublikowano: 08.09.2020 r.


Informacja KRUS o:

- wymiarze składki na ubezpieczenie zdrowotne i terminy płatności,

- postępowaniu w przypadku wypadku podczas prac rolnych,

- wypadkach w 2019 r. - statystyka.

PDFWymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne i terminy płatności.pdf

PDFWypadek - i co dalej.pdf

PDFWypadki za rok 2019 w statystyce.pdf

Opublikowano: 27.08.2020 r.


Kampania informacyjna pn. "Cudze chwalicie, swoje poznajcie"

JPEGKampania informacyjna.jpeg
 


Informacja KRUS o:

- aplikacji mobilnej dla rolników,

- rodzicielskich świadczeniach uzupełniających,

- weryfikacji rent rodzinnych.

PDFAplikacja mobilna dla rolników.pdf

PDFRodzicielskie świadczenie uzupełniające.pdf

PDFWeryfikacja rent rodzinnych.pdf

Opublikowano: 17.06.2020 r.


POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U.z 2019 r. poz. 1728) w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzany będzie Powszechny Spis Rolny, który obejmie gospodarstwa rolne należące do osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne), osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Ustawa określa między innymi  metodę i tryb prowadzenia prac spisowych oraz organizację aparatu spisowego, w skład którego wchodzić będą – prowadzące spis w terenie – gminne biura spisowe, powoływane odpowiednio przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta – działających jako gminni komisarze spisowi.

Jednocześnie informujemy, że aktualna sytuacja spowodowana pandemią wirusa COVID–19 oraz potencjalny powrót zagrożenia epidemicznego na jesieni br. może spowodować konieczność nowelizacji ustawy o powszechnym spisie rolnym, co może zasadniczo wpłynąć – przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego terminu spisu – na zasady i tryb realizacji prac spisowych.

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny (PSR) będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Ustawa o powszechnym spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Ustawa o powszechnym spisie rolnym (plik do pobrania).

Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:

PSR zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

Informacje przekazane przez rolników są zabezpieczone!

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Jeśli rolnik nie ma dostępu do Internetu, zapewnimy dostęp w urzędzie

W Gminnym Biurze Spisowym zapewnimy bezpłatny dostęp do pomieszczenia wyposażonego w sprzęt komputerowy.

Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do PSR, który będzie promowany na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet (stronę www.spisrolny.gov.pl, media społecznościowe, serwisy informacyjne on-line). Zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania informacyjna „Spiszmy się, jak na rolników przystało”. W jej ramach rolnicy zostaną poinformowani o obowiązku spisowym, możliwych metodach spisu i bezpieczeństwie danych.

Statystyka a ochrona danych w PSR

Badania statystyki publicznej są wyjątkiem, jeżeli chodzi o prawa osób do ochrony swoich danych. Zgodnie z zapisami europejskich aktów prawnych „prawo do bycia zapomnianym” nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów statystycznych.

Polska ustawa o PSR 2020 wymienia wprost artykuły rozporządzenia o RODO, które nie mają zastosowania. I tak respondentom nie przysługuje prawo do:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w powszechnym spisie rolnym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443) oraz ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) - plik do pobrania

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Opublikowano: 04.06.2020 r.


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi razem z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie- Produkt polski”. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi konsumenta na temat znaczenia świadomych decyzji zakupowych.

Więcej informacji: https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/

PDFKupuj świadomie - Produnkt Polski - pismo Ministra Rolnictwa.pdf

Opublikowano: 29.05.2020 r.


Informacja KRUS o przełożeniu XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na 2021 rok.

PDFKonkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne przeniesiony na rok 2021.pdf

Opublikowano: 19.05.2020 r.


Informacja KRUS o:

PDF„13” emerytury 2020 dla Rolników zostały wypłacone.pdf

PDFBezpieczne wakacje w czasie pandemii – zostań w domu i bądź bezpieczny.pdf

PDFPoświadczenie dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych.d.pdf

PDFUbezpieczenie pomocnika rolnika.pdf

Opublikowano: 13.05.2020 r.


Nadleśnictwo Zawadzkie informuje, że w drugiej i trzeciej dekadzie maja br. będzie przeprowadzona akcja chemicznego zwalczania osnui gwiaździstej na terenie lasów Leśnictw Krupski Młyn, Zarzecze oraz Kielcza.

Zabiegi wykonane zostaną preparatem Mospilan 20 SP przy użyciu sprzętu lotniczego. Pola zabiegowe znajdują się na terenie lasów położonych w sąsiedztwie miejscowości Krupski Młyn, Kielcza i Żędowice.

Powierzchnia, na której prowadzony będzie zabieg oznaczona zostanie tablicami ostrzegawczymi. 

JPEGOgłoszenie - Leśnictwo Krupski Młyn.jpeg

JPEGOgłoszenie - Leśnictwo Zarzecze.jpeg

JPEGOgłoszenie - Leśnictwo Mosty.jpeg

Opublikowano: 30.04.2020 r.


Informacja KRUS o:

PDFFinansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.d.pdf

JPEGJak się chronić przed zarażeniem w gospodarstwie rolnym.jpeg

PDFPlakat Kupuj świadomie.pdf

JPEGPlatat Tarcza Antykryzysowa - Rolnictwo.jpeg

Opublikowano: 16.04.2020 r.


Informacja KRUS o:

PDFZwolnienie z opłacania składek.pdf

PDFZasiłek opiekuńczy.pdf

PDFWypłata dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.pdf

PDFPrzedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń.pdf
 

Opublikowano: 10.04.2020 r.


Biuro Izby Rolniczej w Opolu będzie zamknięte dla petentów do dnia 16 marca 2020 r. do odwołania!

Obsługa petentów odbywać  się będzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

e-mail - dyrektor@izbarolnicza.opole.pl

telefon:

Katarzyna Beleć – Dyrektor Biura Izby Rolniczej – 600 300 906

Bogumiła Wójcik – Pracownik Biura Izby Rolniczej – 793912037

Marta Kiwus – Pracownik Biura Izby Rolniczej – 698 869 029

Opublikowano: 20.03.2020 r.


Informacja KRUS o nowej edycji ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – dla rolników oraz komunikat OR KRUS w Opolu.

PDFOgólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.pdf

PDFKomunikat OR KRUS Opole.pdf

Opublikowano: 19.03.2020 r.


UWAGA! GRYPA PTAKÓW NA TERENIE POWIATU GLIWICKIEGO! 

W związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w gminie Wielowieś (miejscowość Świbie) Burmistrz Zawadzkiego informuje o podstawowych zasadach postępowania.

PDFAPEL do hodowców drobiu.pdf

PDFPlakat.pdf

Opublikowano: 24.02.2020 r.


Relacja ze spotkania szkoleniowo-informacyjnego przedstawicieli branży rolniczej, które odbyło się 11 lutego 2020 r.

PDFSpotkanie szkoleniowo - informacyjne.pdf

Opublikowano: 18.02.2020 r.


Informacja KRUS o:

PDFJak skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS.pdf

PDFPrzepisy dotyczące obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników.pdf

PDFUmowa ubezpieczenia dla dzieci rolników od NNW.pdf

PDFWaloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2020 r..pdf

Opublikowano: 18.02.2020 r.


Izba Rolnicza w Opolu zaprasza na spotkanie szkoleniowo-informacyjne pt. „Susza – zagrożenia dla upraw rolniczych”, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu.

PDFZaproszenie na spotkanie.pdf

Opublikowano: 12.02.2020 r.


Informacja nt. spotkania dotyczącego realizowanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Programu Konopnego, które odbędzie się 11 lutego 2020 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

PDFFolder Programu Konopnego.pdf

PDFPlakat.pdf

Opublikowano: 05.02.2020 r.


Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 28 lutego 2020 r.

PDFInformacja.pdf

PDFRegulamin.pdf 

PDFPlakat konkursu.pdf

Opublikowano: 30.01.2020 r.


Informacja KRUS o:

 1. postępowaniu podczas wypadku w rolnictwie,
 2. Portalu dla Rolników eKRUS (możliwość wygenerowania zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu),
 3. mikrorachunku podatkowym,
 4. II edycji spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla rolników z województwa opolskiego,
 5. terminach przekazywania PIT za 2019 r.,
 6. ubezpieczeniu dobrowolnym na wniosek – terminach składek.

PDFWypadek i co dalej.pdf

PDFInformacja dla użytkowników Portalu dla Rolników eKRUS.pdf

PDFMikrorachunek podatkowy na Twoje wydatki.pdf

PDFOpolski KRUS organizuje II edycję w ramach cyklu spotkań szkoleniowo-informacyjnych.pdf

PDFTerminy przekazywania PIT za 2019 r..pdf

PDFUbezpieczenie dobrowolne na wniosek a terminowość opłacania składek.pdf

Opublikowano: 21.01.2020 r.


Informacja KRUS o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (zmiana od 1 stycznia 2020 r.)

PDFWysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (zmiana od 1 stycznia 2020 r ).pdf

Opublikowano: 09.01.2020 r.


Informacja KRUS o:

 1. przyznawaniu świadczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
 2. ubezpieczeniu zdrowotnym rolników (tryb dokonywania zgłoszeń).

PDFPrzyznane świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.pdf

PDFUbezpieczenie zdrowotne – tryb dokonywania zgłoszeń.pdf

Opublikowano: 18.12.2019 r.


Informacja KRUS o:

 1. portalu dla rolników eKRUS,
 2. chorobach zawodowych rolników,
 3. postępowaniu w przypadku wypadku podczas prac w gospodarstwie rolnym.

PDFPortal dla rolników eKRUS.pdf

PDFCHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW.pdf

PDFUlotka - wypadki, odszkodowania.pdf

Opublikowano: 20.11.2019 r.


Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – nabór wniosków

Burmistrz Zawadzkiego informuje, iż zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

Producenci rolni lub inni posiadacze odpadów rolniczych z terenu gminy Zawadzkie, zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw: folii rolniczej, siatki i sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag, powinni złożyć zgłoszenie udziału w programie do dnia 20 listopada 2019 r. Planowany termin realizacji zadania to rok 2020.

Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin!

Zgłoszenia mogą zostać złożone przez zainteresowanych osobiście w Urzędzie Miejskim przy ul. Dębowej 13 w Zawadzkiem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zgłoszenia złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w składanym przez gminę wniosku o dotację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Zgłaszający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Burmistrza Zawadzkiego.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem uzyskania przez gminę Zawadzkie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Złożenie zgłoszenia nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 4623 146. Wzór zgłoszenia wraz z załącznikami można pobrać poniżej lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w pokoju nr 303.

PDFZgłoszenie - usuwanie folii rolniczych.pdf

PDFKlauzula informacyjna.pdf

PDFOświadczenie o otrzymaniu-nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie-rybołówstwie.pdf

Opublikowano: 05.11.2019 r.


Zaproszenie do udziału w konferencji pt.: „Akademia krzemu – zapobieganie skutkom suszy”, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu, przy ul. Północnej 2.

PDFProgram konferencji - Akademia krzemu.pdf

Opublikowano: 05.11.2019 r.


Agroenergia – 40% bezzwrotnego dofinansowania dla rolników na instalacje fotowoltaiczne.

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w programie Agroenergia. 

Program Agroenergia zakłada dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i poprawy jakości powietrza

Rodzaje przedsięwzięć, które mogą podlegać dofinansowaniu, to inwestycje w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, a ponadto przedsięwzięcia zakładające zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

Z programu Agroenergia będą mogli skorzystać wyłącznie rolnicy indywidualni, rozumiani jako osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat mieszkają w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Budżet programu, przewidziany na lata 2019-25, wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, a 120 mln zł na pożyczki.

Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, a pożyczka będzie mogła pokryć nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł.

Więcej informacji pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/

Opublikowano: 16.10.2019 r.


Informacja KRUS o:

 1. rozstrzygnięciu Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019 wraz z podziękowaniem Pani Prezes KRUS za udział,
 2. procedurze orzekania w KRUS (tryb i zasady),
 3. ubezpieczeniu zdrowotnym (tryb dokonywania zgłoszeń),
 4. żniwach 2019 (ocena).

PDFKonkurs BGR 2019 rozstrzygnięty.pdf

PDFPodziękowanie Pani Prezes KRUS.pdf

PDFProcedura orzekania w KRUS – tryb i zasady.pdf

PDFUbezpieczenia zdrowotne- tryb dokonywania zgłoszeń.pdf

PDFŻniwa 2019 r. w ocenie KRUS.pdf
 

Opublikowano: 16.10.2019 r.


Kampania promocyjna „Produkt polski”.

PDFPismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące kampanii Produkt polski.pdf

Więcej informacji pod adresem: https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/

Opublikowano: 10.10.2019 r.


Informacja KRUS o Konkursie "Moja Wizja Zero".

Trwa nabór prac do Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”. Termin składania zgłoszeń do 31 października 2019 r.

PDFPlakat Moja Wizja Zero.pdf

Więcej informacji pod adresem: https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/

Opublikowano: 09.10.2019 r.


Informacja KRUS o:

 1. świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
 2. przepisach obowiązujących rolników wyjeżdżających do pracy (poza granicami Polski – obszar Unii Europejskiej),
 3. zmianie kwot przychodu decydujących o zwiększeniu lub zmniejszeniu emerytur i rent.

PDFInformacja ws. św. uzup. dla osób niezd. do sam egz..pdf

PDFWażne dla rolników wyjeżdżających do pracy.pdf

PDFZmiana kwot przychodu decydujących o zwiększeniu lub zmniejszeniu emerytur i rent.pdf

Opublikowano: 19.09.2019 r.


STOP SUSZY!

W imieniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapraszamy Państwa na spotkania konsultacyjne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS).

Spotkania odbędą się:

Rejestracji na ww. spotkania konsultacyjne można dokonać na stronie: http://stopsuszy.pl/konsultacje-spoleczne/rejestracja-na-konsultacje-spoleczne-2019/

Debata umożliwi każdemu interesariuszowi wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag na temat projektu PPSS. Można to zrobić osobiście, listownie albo za pośrednictwem maila poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanego formularza. Mogą również Państwo skorzystać z wygodnej formuły formularza online dostępnego na stronach: www.stopsuszy.pl oraz https://www.konsultacjesusza.pl

Przygotowany projekt PPSS powstał w ramach projektu „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” realizowanego przez PGW Wody Polskie. Jego celem jest m.in.: wskazanie i zhierarchizowanie obszarów zagrożonych suszą, stworzenie propozycji zwiększenia ilości zasobów dyspozycyjnych wód oraz opracowanie katalogu działań minimalizujących skutki suszy. PPSS zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia ministra właściwego
ds. gospodarki wodnej.

Projekt PPSS dostępny jest na stronie: http://stopsuszy.pl/projekt-planu-przeciwdzialania-skutkom-suszy/

Opublikowano: 11.09.2019 r.


Informacja KRUS o:

 1. świadczeniu 500 plus dla niepełnosprawnych,
 2. świadczeniach pielęgnacyjnych, specjalnym zasiłku opiekuńczym lub zasiłku dla opiekuna,
 3. laureatach konkursu plastycznego dla dzieci oraz konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne,
 4. ubezpieczeniu zdrowotnym – zasady obejmowania członka rodziny.

PDFŚwiadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych.pdf

PDFInformacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.pdf

PDFOpolski KRUS wybrał laureatów.pdf

PDFUbezpieczenie zdrowotne – zasady obejmowania członka rodziny.pdf

Opublikowano: 03.09.2019 r.


Zgodnie z raportem Nr 8 za okres od 31 maja do 30 lipca br., Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach stwierdził wystąpienie suszy na obszarze województwa opolskiego, w tym na terenie gminy Zawadzkie, w zakresie upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, ziemniak, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki i rośliny strączkowe (dla gleb I kategorii) oraz zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, ziemniak, burak cukrowy, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki i rośliny strączkowe (dla gleb II kategorii) oraz zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe i rośliny strączkowe (dla gleb III kategorii) oraz tytoń, krzewy owocowe i rośliny strączkowe (dla gleb IV kategorii).

Rolnicy, których dotknęła susza mogą składać wnioski o szacowanie strat w swoich gospodarstwach rolnych.

Na podstawie złożonych wniosków, Komisja Wojewody przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach oraz dokona szacowania zakresu i wysokości powstałych szkód.

Pisemne wnioski o oszacowanie faktycznego zakresu szkód w uprawach w związku z suszą należy składać w pokoju 303 Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

Mapa kategorii glebowych:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Raporty Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/

Wniosek:

PDFWniosek - susza 2019.pdf

Oświadczenie RODO Wojewody Opolskiego:

PDFOświadczenie RODO Wojewody Opolskiego.pdf

Opublikowano: 06.08.2019 r.


Zgodnie z raportem Nr 7 za okres od 21 maja do 20 lipca br., Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach stwierdził wystąpienie suszy na obszarze województwa opolskiego, w tym na terenie gminy Zawadzkie, w zakresie upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki i rośliny strączkowe (dla gleb I kategorii) oraz zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe i rośliny strączkowe (dla gleb II kategorii).

Rolnicy, których dotknęła susza mogą składać wnioski o szacowanie strat w swoich gospodarstwach rolnych.

Na podstawie złożonych wniosków, Komisja Wojewody przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach oraz dokona szacowania zakresu i wysokości powstałych szkód.

Pisemne wnioski o oszacowanie faktycznego zakresu szkód w uprawach w związku z suszą należy składać w pokoju 303 Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

Mapa kategorii glebowych:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Raporty Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/

Wniosek:

PDFWniosek - susza 2019.pdf

Oświadczenie RODO Wojewody Opolskiego:

PDFOświadczenie RODO Wojewody Opolskiego.pdf

Opublikowano: 24.07.2019 r.


Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych skierowanej do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR.

PDFInformacja KOWR o Programie Stypendiów Pomostowych.pdf

Opublikowano: 23.07.2019 r.


Zgodnie z raportem Nr 6 za okres od 11 maja do 10 lipca br., Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach stwierdził wystąpienie suszy na obszarze województwa opolskiego, w tym na terenie gminy Zawadzkie, w zakresie upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe i rośliny strączkowe (dla gleb I kategorii) oraz zboża jare, rzepak i rzepik oraz krzewy owocowe (dla gleb II kategorii).

Rolnicy, których dotknęła susza mogą składać wnioski o szacowanie strat w swoich gospodarstwach rolnych.

Na podstawie złożonych wniosków, Komisja Wojewody przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach oraz dokona szacowania zakresu i wysokości powstałych szkód.

Pisemne wnioski o oszacowanie faktycznego zakresu szkód w uprawach w związku z suszą należy składać w pokoju 303 Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

Mapa kategorii glebowych:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Raporty Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/

Wniosek:

PDFWniosek - susza 2019.pdf

Oświadczenie RODO Wojewody Opolskiego:

PDFOświadczenie RODO Wojewody Opolskiego.pdf

Opublikowano: 16.07.2019 r.


Apel Pani dr Aleksandry Hadzik – Prezes KRUS o zachowanie zasad bezpieczeństwa
podczas żniw. 

PDFApel o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw.pdf

Opublikowano: 12.07.2019 r.


Zgodnie z raportem Nr 5 za okres od 1 maja do 30 czerwca br., Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach stwierdził wystąpienie suszy na obszarze województwa opolskiego, w tym na terenie gminy Zawadzkie, w zakresie upraw: zboża jare, rzepak i rzepik oraz krzewy owocowe (dla gleb I kategorii).

Rolnicy, których dotknęła susza mogą składać wnioski o szacowanie strat w swoich gospodarstwach rolnych.

Na podstawie złożonych wniosków, Komisja Wojewody przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach oraz dokona szacowania zakresu i wysokości powstałych szkód.

Pisemne wnioski o oszacowanie faktycznego zakresu szkód w uprawach w związku z suszą należy składać w pokoju 303 Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2019 r.

Mapa kategorii glebowych:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Raporty Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/

Wniosek:

PDFWniosek - susza 2019.pdf

Oświadczenie RODO Wojewody Opolskiego:

PDFOświadczenie RODO Wojewody Opolskiego.pdf

Opublikowano: 09.07.2019 r.


Informacja KRUS o:

 1. apelu Pani dr Aleksandry Hadzik – Prezes KRUS w sprawie zapewnienia dzieciom bezpiecznych wakacji,
 2. jednorazowych odszkodowaniach za wypadek przy pracy rolniczej,
 3. świadczeniu Mama 4+,
 4. ubezpieczeniu społecznym rolników dla osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej,
 5. podsumowaniu XVII Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz IX Ogólnokrajowego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod hasłem Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje.

 

PDFApel w sprawie zapewnienia dzieciom bezpiecznych wakacji.pdf

PDFJednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej.pdf

PDFMatki 4+ za ukryte dochody zapłacą odsetki.pdf

PDFUbezpieczenie społeczne rolników dla osób prowadzących.pdf

PDFPodsumowanie XVII Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.pdf

Opublikowano: 25.06.2019 r.


Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13 (pok. 303), w dniach 18.06.2019 – 25.06.2019 r., w godzinach pracy urzędu, zostanie udostępniony do wglądu spis osób z terenu gminy Zawadzkie uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu.

Opublikowano: 18.06.2019 r.


Informacja KRUS o:

 1. poświadczeniu dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych,
 2. ubezpieczeniu społecznym rolników dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz powołanych do składu rad nadzorczych,
 3. zwiększeniu ostrożności wśród rolników na kleszcze.

PDFPoświadczenie dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych.pdf

PDFUbezpieczenie społeczne rolników dla osób wykonujących umowy agencyjne.pdf

PDFKRUS zaleca większą ostrożność w nowym sezonie na kleszcze.pdf

Opublikowano: 16.05.2019 r.


Informacja o zabiegu agrolotniczym na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie

PDFInformacja o zabiegu agrolotniczym.pdf

Opublikowano: 08.05.2019 r.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina: wypalanie traw grozi utratą dopłat

PDFARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat.pdf

Opublikowano: 08.05.2019 r.


Apel do rolników – pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa

PDFApel do rolników - pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.pdf

Opublikowano: 15.04.2019 r.


Zaproszenie na bezpłatne szkolenie pn. „OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo”

PDFOZE - szansa na innowacyjne rolnictwo.pdf

Opublikowano: 12.03.2019 r.


Informacja KRUS o:

 1. zasadach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej,
 2. weryfikacji rent rodzinnych,
 3. Programie Mama 4 Plus,
 4. nowej edycji ogólnokrajowych konkursów „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – dla rolników oraz „Konkursu Plastycznego” dla dzieci.

PDFZasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzen.pdf

PDFWeryfikacja rent rodzinnych.pdf

PDFProgram Mama 4 Plus.pdf

PDFJUŻ WKRÓTCE nowa edycja konkursów BGR I plastycznego.pdf

Opublikowano: 04.03.2019 r.


Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.

PDFUlotka - ubój z konieczności.pdf

Opublikowano: 08.02.2019 r.


Informacja KRUS o:

 1. podjęciu współpracy przez regionalne oddziały KRUS, OODR, ARiMR i KOWR przy organizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla rolników,
 2. składkach na ubezpieczenie społeczne rolników (wymiar składek, terminy opłacenia) oraz
  o świadczeniach KRUS w 2019 r.

PDFInformacja o podjęciu współpracy przez opolskie oddziały KRUS, OODR, ARiMR i KOWR.pdf 

PDFInformacja o składkach na ubezpieczenie społeczne rolników.pdf

PDFInformacja o świadczeniach KRUS w 2019 r..pdf

PDFInformacja o wykorzystaniu limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie.pdf
 

Opublikowano: 24.01.2019 r.


Informacja KRUS dla opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników oraz zaproszenie do udziału w spotkaniach szkoleniowo – informacyjnych przedstawicieli branży rolniczej
w I kwartale 2019 roku.

PDFZaproszenie do udziału w spotkaniach szkoleniowo - informacyjnych rolników.pdf

PDFInformacja dla opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników.pdf

Opublikowano: 21.12.2018 r.


Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie finansowej pomocy dla producentów rolnych, poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy.

Pismo zawiera szczegółowe informacje dotyczące terminów i dokumentów, które producenci powinni złożyć w regionalnych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

PDFInformacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.pdf

Opublikowano: 21.09.2018 r.


Informacja KRUS o jednorazowym odszkodowaniu z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, rehabilitacji leczniczej dla osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS oraz tabela przedstawiająca wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2018 r.

PDFRehabilitacja.pdf
PDFWysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników  w IV kwartale 2018 r..pdf
PDFJednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.pdf

Opublikowano: 21.09.2018 r.


Informacja KRUS - założenia rządowego Planu dla Wsi

PDFInformacja KRUS.pdf

Opublikowano: 04.09.2018 r.


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich odnośnie zagrożenia i postępowania przy podejrzeniu wścieklizny

PDFZagrożenie i postępowanie przy podejrzeniu wścieklizny.pdf

Opublikowano: 25.07.2018 r.


„Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym” - informacja Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Strzelcach Opolskich

PDFBezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym.pdf

Opublikowano: 10.07.2018 r.


Operacja pn. „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne” organizowana przez Fundację EKOOSTOJA

PDFPszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne - plakat.pdf

Opublikowano: 10.07.2018 r.


Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników w KRUS - informacja Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Strzelcach Opolskich

PDFArtykuł - rehabilitacja dzieci kwiecień 2018r.pdf
PDFArtykuł - rehabilitacja zaproszenie.pdf
PDFUmowa i ubezpieczenie.pdf
PDFWypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2017r.pdf

Opublikowano: 30.05.2018 r.


Konkurs „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej”, organizowany przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

PDFRegulamin konkursu- LIDER 2018.pdf
PDFKarta zgłoszenia- konkursu- LIDER 2018.pdf

Opublikowano: 30.05.2018 r.


XXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik-Farmer Roku, organizowanego przez Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU”

PDFOgólnopolski konkurs Rolnik-Farmer Roku - regulamin i formularz.pdf

Opublikowano: 15.05.2018 r.


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Rozporządzenie wchodzi w życie 28.02.2018 r. i dotyczy wszystkich hodowców trzody chlewnej.

PDFRozp. MRiRW z dn. 9.02.2018 r. zm. w sprawie środków podejmowanych w zw. z ASF.pdf

Opublikowano: 14.03.2018 r.


„Zmniejsz ryzyko wypadku zadbaj o swoje stopy” - informacja Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Strzelcach Opolskich.

PDFZmniejsz ryzyko wypadku - KURS.pdf

Opublikowano: 14.03.2018 r.


WAŻNE INSTYTUCJE - DANE TELEADRESOWE:

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Biuro Powiatowe w Strzelcach Opolskich

ul. 1-go Maja 59

47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 462 11 80

fax 77 461 31 58

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Opolskich

ul. 1-go Maja 59

47-100 Strzelce Opolskie

tel./fax 77 461 45 28

e-mail:

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Strzelcach Opolskich

ul. Gogolińska 2a

47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 461 89 18

e-mail:

 

Powiatowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oddział Terenowy w Strzelcach Opolskich

ul. Gogolińska 2a

47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 461 38 25

e-mail:

 

Izba Rolnicza w Opolu

ul. Północna 2

45-805 Opole

tel. 77 457 23 26 (sekretariat)

fax 77 457 23 27

e-mail:

 

Związek Śląskich Rolników

ul. Powstańców Śląskich 25

45-086 Opole

tel. /fax 77 454 31 44

tel. kom. 503 861 876

e-mail:

 

Agencja Nieruchomości Rolnych

Oddział Terenowy w Opolu

ul. 1-go Maja 6

45-068 Opole

tel. 77 4000 09 00

fax 77 4000 09 51

e-mail:

 

Agencja Rynku Rolnego

Oddział Terenowy w Opolu

ul. Horoszkiewicza 6

45-301 Opole

tel. 77 441 70 00

fax 77 441 70 01

e-mail:

Wersja XML