Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 22.06.2015 r

PDFProjekt uchwaly zmieniający uchwałę Nr III-10-14 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania skargi do WSA w Opolu.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków połozonym na terenie miasta i gminy Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za 2014 r.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zawadzkie za 2014 r.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za 2014 r.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III-9-14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

Wersja XML