Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 22.06.2015

PDFUchwała Nr IX-50-15 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.pdf
PDFUchwała Nr IX-51-15 w spr. udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za 2014 r.pdf
PDFUchwała Nr IX-52-15 w spr. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zawadzkie za 2014 r.pdf
PDFUchwała Nr IX-53-15 zmieniająca uchwałę Nr III-10-14 - zmiany budżetu.pdf
PDFUchwała Nr IX-54-15 w spr. zmiany uchwały Nr III-9-14 w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr IX-55-15 w spr. przyznania dotacji na przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, połozonym na terenie miasta i gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr IX-56-15 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny.pdf
PDFUchwała Nr IX-57-15 w spr. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.pdf
PDFUchwała Nr IX-58-15 w spr. zasiegnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników.pdf
PDFUchwała nr IX-59-15 w spr. przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu wraz z aktami sprawy i odpowiedzią.pdf
 

Wersja XML