Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 28.12.2015 r

PDFProjekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na 2015 r.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Zawadzkiem.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimanzjów prowadzonychy przez Gminę Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawadzkie na lata 2016-2020.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia planu sesji na 2016 r.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. powierzenia ZGK ZAW-KOM administrowania mieniem gminnym stanowiącym zasób mieszkaniowy.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. budżetu na 2016 r.pdf
 

Wersja XML