Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28.12.2015

PDFUchwała Nr XIV-162-15 w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XIV-163-15 w spr. uchwały budżetowej na 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr XIV-164-15 w spr. zmiany uchwały Nr III-10-14 w spr. uchwały budżetowej na 2014 r..pdf
PDFUchwała Nr XIV-165-15 w spr. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawadzkie na lata 2016-2020.pdf
PDFUchwała Nr XIV-166-15 w spr. uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XIV-167-15 w spr. powierzenia ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem zadania własnego Gminy Zawadzkie w zakresie administrowania mieniem komunalnym stanowiacym mieszkaniowy zasob.pdf
PDFUchwała Nr XIV-168-15 w spr. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf
PDFUchwała Nr XIV-169-15 w spr. ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkol podstawowych i gimnazjów.pdf
PDFUchwała Nr XIV-170-15 w spr. zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Zawadzkiem.pdf
PDFUchwała Nr XIV-171-15 w spr. ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztó podróży służbowej.pdf
PDFUchwała Nr XIV-172-15 w spr. przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr XIV-173-15 w spr. zmiany Uchwały Nr XIII-153-15 z dnia 30 listopada 2015 r. w spr. określenia wzorów formularzy.pdf
PDFUchwała Nr XIV-174-15 w spr. realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie - kontynuacja.pdf
 

Wersja XML