Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej - rok 2016

 

Nr sesji Uchwały
XXV Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28.12.2016
XXIV Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28.11.2016
XXIII Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31.10.2016
XXII Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26.09.2016
XXI Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29.08.2016
XX

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 czerwca 2016 r.

PDFUchwała Nr XX-209-16 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za 2015 r..pdf
PDFUchwała Nr XX-210-16 w spr. udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium za 2015 r..pdf
PDFUchwała Nr XX-211-16 w spr. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zawadzkie za 2015 r..pdf
PDFUchwała Nr XX-212-16 w spr. zmiany uchwały budżetowej.pdf
PDFUchwała Nr XX-213-16 w spr. realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Zawadzkie - Kielcza.pdf
PDFUchwała Nr XX-214-16 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf
PDFUchwała Nr XX-215-16 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf
PDFUchwała Nr XX-216-16 w spr. przyjecia koncepcji gospodarkki sciekowej na terenie Gminy Zawadzkie na lata 2017-2021.pdf
PDFUchwała Nr XX-217-16 w spr. przyjęcia Wieloletniego planu rozowju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.pdf
PDFUchwała Nr XX-218-16 w spr. wyrażenia opinii do projektowanych zmian przebiegu obszaru granic NATURA 2000 Dolina Małej Panwi.pdf

XIX Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27.05.2016
XVIII

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 kwietnia 2016 r.

PDFUchwała Nr XVIII-198-16 w spr. zmiany uchwały Nr XIV-163-15 RM w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w spr. uchwały budżetowej na 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr XVIII-199-16 zmieniająca uchwałę Nr VII-41-15 RM w Zawadzkiem z dnia 27 kwietnia 2015 r. w spr. Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-200-16 w spr. zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim w spr. powierzenia zadań dotyczacycych obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-201-16 w spr. przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-202-16 w spr. przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony Ofiar Przmocy w Rodzinie na lata 2016-2020.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-203-16 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV-363-13 RM w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2013 r. w spr. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-204-16 w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Gminy Zawadzkie w spr. wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim.pdf

XVII Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21.03.2016
XVI Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29.02.2016
XV Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28.01.2016

 

Wersja XML