Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 27.06.2016 r


PDFProjekt uchwały w spr. przyjecia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia Koncepcji gospodarki ściekowej na terenie Gminy Zawadzkie na lata 2017-2021.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia Strategii Rozowju Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwa Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie w m. Kielcza.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytuły wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za 2015 r. w raz z opinią.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny II.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny I.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zawadzkie za 2015 r..pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w ykonania budżetu z opinią.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany budżetu gminy.pdf

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko - zał. do Strategii Rozowju.pdf
PDFStrategia Rozwoju Gminy Zawadzkie 01.06.2016.pdf

Wersja XML