Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26.09.2016

PDFUchwała Nr XXII-225-16 w spr. zmiany uchwały Nr XIV-163-15 w spr. uchwały budżetowej na 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr XXII-226-16 w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXII-227-16 w spr. wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr XXII-228-16 w spr. określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.pdf
PDFUchwała nr XXII-229-16 w spr. ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie oprożniania zbiorników bezodpływowych.pdf
PDFUchwała Nr XXII-230-16 w spr. okreslenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr XXII-231-16 w spr. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFUchwała Nr XXII-232-16 w spr. zmiany uchwały Nr XIV-162-15 w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXII-233-16 w spr. powierzenia reprezentowania Gminy Zawadzkie w razie nieobecności Burmistrza Zawadzkiego w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXII-234-16 w spr. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022.pdf
PDFUchwała Nr XXII-235-16 w spr. przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zawadzkie.pdf
 

Wersja XML