Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 28.11.2016 r

PDFProjekt uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r..pdf
PDFProjekt uchwały w spr. poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki, Rady Gminy Dąbrowa, Rady Gminy Komprachcice oraz Rady Gminy Prószków.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholwoych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r..pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia Programu współpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 r..pdf
PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej - sesja grudzień 2016 r..pdf
PDFProjekt uchwały w spr. uchwały budżetowej na 2017 r.- sesja grudzień 2017 r..pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Zawadzkie.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XIV-163-15 w spr. uchwały budżetowej na 2016 r.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. uchylenia Uchwały Nr XIII-85-11 z dnia 21.11.2011 r. w spr. szczególowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. uchylenia Uchwały Nr XIII-84-11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21.11.2011 w spr. zasad, trybu przyznawnia, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych.pdf
 

Wersja XML