Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki kontroli - kontrole zewnętrzne

Wyniki kontroli - rok 2020

Data kontroli/dokumentu Przedmiot kontroli Wynik kontroli
16.11.2020 r. Protokół kontroli nr 125.2020 - WIORiN w Opolu PDF10. Protokół kontroli nr 125.2020 - WIORiN w Opolu.pdf
31.08.2020 r. Protokół kontroli - PIP Okręgowy Inspektorat Pracy PDF9. Protokół kontroli - PIP Okręgowy Inspektorat Pracy.pdf
26.08.2020 r. Protokół kontroli - PINB Strzelce Op. (Nowe Osiedle) PDF8. Protokół kontroli - PINB Strzelce Op. (Nowe Osiedle).pdf
26.08.2020 r. Kontrola - PINB Strzelce Op. (plac targowy Zawadzkie) PDF7. Protokół kontroli - PINB Strzelce Op. (plac targowy Zawadzkie).pdf
17.08.2020 r. Kontrola sanitarna PPIS PDF6. Protokół kontroli - basen letni.pdf
24.07.2020 r. Kontrola sanitarna PPIS PDF5. Protokół kontroli - basen letni.pdf

03.07.2020 r.

03.06.2020 r.

24.03.2020 r.

Kontrola sanitarna PPIS

Kontrola sanitarna PPIS

Kontrola NIK

PDF4. Protokół kontroli - basen letni-1.pdf

PDF3. Protokół kontroli sanitarnej - PPIS w Strzelcach Opolskich.pdf

PDFWystąpienie pokontrolne - NIK.pdf

12.02.2020 r. W zakresie wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin PDFProtokół kontroli nr 6.2020 - WIORiN w Opolu.pdf

Wyniki kontroli - rok 2019

Data kontroli/dokumentu Przedmiot kontroli Wynik kontroli
19.12.2019 kontrola robót budowlanych - WINB w Opolu PDF12. Protokół z kontroli doraźnej robót budowlanych - WINB w Opolu.pdf
07.11.2019 Kontrola archiwum zakładowego PDFProtokół kontroli - Archiwum Państwowe w Opolu.pdf
 22.10.2019 Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin PDFProtokol kontroli nr 53.2019 - WIORiN w Opolu.pdf
06.09.2019 Opolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow PDFProtokol z kontroli - Opolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow.pdf
18.09.2019 Kontrola sanitarna PDFProtokpl kontroli sanitarnej - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich.pdf
04.07.2019 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna PDFProtokol kontroli Nr HK.43281.8.2019.MR - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.pdf
12.06.2019 Kontrola sanitarna PDFProtokół kontroli sanitarnej - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich.pdf
24.05.2019 Protokół kontroli, archiwum USC - Archiwum Państwowe w Opolu PDFProtokół kontroli, archiwum USC - Archiwum Państwowe w Opolu.pdf
20.05.2019 Wystąpienie pokontrolne - Wojewoda Opolski PDF6. Wystąpienie pokontrolne - Wojewoda Opolski.pdf
13.05.2019 r. Raport z czynności kontrolnych - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Urząd Marszałkowski Woj.Op PDFRaport z czynności kontrolnych - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Urząd Marszałkowski Woj.Op.pdf
25.04.2019 r Raport z czynności pokontrolnych - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Urząd Marszałkowski Woj.Op PDFRaport z czynności pokontrolnych - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Urząd Marszałkowski Woj.Op.pdf
03.04.2019 r. Protokół kontroli nr 14.2018 - WIORN w Opolu Oddział w Oleśnie PDFProtokół kontroli nr 14.2018 - WIORN w Opolu Oddział w Oleśnie.pdf
20.03.2019 r. Kontrola sanitarna PDF1.1. Protokół kontroli sanitarnej - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich.pdf

 

 

Wyniki kontroli - rok 2018

Data kontroli Przedmiot kontroli Wynik kontroli
  Wystąpienie pokontrolne - Wojewoda Opolski PDFWystąpienie pokontrolne - Wojewoda Opolski.pdf
21.12.2018 r. Opieka przedszkolna PDF6. Wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu.pdf
07.11.2018 r. Program "Maluch plus" PDF5. Wystąpienie pokontrolne - Wojewoda Opolski.pdf
11.09.2018 r. Utrzymanie mogiły zbiorowej Powstańców Śl. PDF4. Protokół z kontroli - Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.pdf
26.04.2018 r. Ustalenie ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych PDF3. Protokół kontroli - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu.pdf
24.01.2018 r. Sprzedaż mięsa wieprzowego i z dzików PDF2. Protokół kontorli - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Opolskich.pdf
27.06.2018 r. Sprzedaż mięsa wieprzowego i z dzików PDF1.5. Protokół kontroli sanitarnej - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich.pdf
22.05.2018 r. Sprzedaż mięsa wieprzowego i z dzików PDF1.4. Protokół kontroli sanitarnej - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich.pdf
18.04.2018.r. Sprzedaż mięsa wieprzowego i z dzików PDF1.3. Protokół kontroli sanitarnej - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich.pdf
21.03.2018 r. Sprzedaż mięsa wieprzowego i z dzików PDF1.2. Protokół kontroli sanitarnej - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich.pdf
21.02.2018 r. Sprzedaż mięsa wieprzowego i z dzików PDF1.1. Protokół kontroli sanitarnej - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich.pdf

 

Wyniki kontroli - rok 2017

Data kontroli Przedmiot kontroli Wynik kontroli
17.05.2017 r. Warunki sprzedaży na placu targowym PDF3. Protokół kontroli sanitarnej - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich.pdf
7-21.04.2017 r. Prawidłowość wykorzystania dotacji PDF2. Wystąpienie pokontrolne - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu.pdf
24.05.2017 r. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych PDF1. Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.pdf

 

Wyniki kontroli - rok 2016

Data kontroli Przedmiot kontroli Wynik kontroli
29.09.2016 Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach PDFProtokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - UMiG.pdf
20.07.2016 Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach PDFProtokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - USC.pdf
19.04.2016 r. W zwiazku z realizowanym projektem Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi" PDFK.i. nr 1. Informacja pokontrolna nr 11.RPO.07-13.2016.pdf

 

Wyniki kontroli - rok 2015

Data kontroli Przedmiot kontroli Wynik kontroli
23.06.2015 r. Stan sanitarny targowiska PDFProtokół kontroli sanitarnej.pdf
30.03.2015 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PDFz 2015 r. - Raport z czynności kontrolnych - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Urząd Marszałkowski Woj.Op.pdf

 

Wyniki kontroli - rok 2014

Data kontroli Przedmiot kontroli Wynik kontroli
od 1.10.2014 r. do 05.11.2014 r. Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji rządowego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za okres od 1.01.2013 r. do 30.09.2014 r., PDFwystąpienie pokontrolne.pdf
6 i 16.10.2014 r. Kontrola problemowa w zakresie ochrony środowiska, przeprowadzona w dniach 6 i 16 października 2014 r. w Gminie Zawadzkie PDFZarządzenia pokontrolne.pdf
30.07.2014 r. Raport z czynności kontrolnych Program Rozwoju obszaró Wiejskich na lata 2007-2013 PDFz 2014 r. - Raport z czynności kontrolnych - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Urząd Marszałkowski Woj.Op.pdf
 
04.06.2014 Referat Spraw Obywatelskich - zbiory meldunkowe PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 4.06.2014 r. - Referta Spraw Obywatelskich.pdf
04.06.2014 Kontrola placu targowego

PDFProtokół z Kontroli Sanitarnej - 04.06.2014 r.pdf

12.05.2014 r. Kontrola archiwum zakładowego PDFZalecenie pokontrolne Kontroli Problemowej Archiwum Zakładowego - 12.05.2014.pdf
12.05.2014 r. Kontrola archiwum zakładowego PDFProtokół Kontroli Problemowej Archiwum Zakładowego - 12.05.2014.pdf
29.03.2014 r. Raport z czynności kotrolnych Nr 08_413_58_2014 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PDFRaport z czynności kotrolnych Nr 08_413_58_2014 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.pdf
13.02.2014 r. Zbadanie działalności OPS w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym PDFSprawozdanie kontroli przeprowadzonej w OŚrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem w dniu 13 lutego 2014 r..pdf

 

Wyniki kontroli - rok 2013

Data kontroli Przedmiot kontroli Wynik kontroli
25.11.2013 r - 6.12.2013 r. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2012 z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych  PDFWystąpienie pokontrolne 24 grudnia 2013.pdf
16.07.2013 r. Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych PDFProtokół z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych.pdf
12.07.2013 r. Protokół kontroli archiwum zakładowego

PDFProtokół kontroli archiwum zakładowego.pdf

PDFzalecenie pokontrolne.pdf

12.04.13 r.. Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 kwietnia (Urząd Stanu Cywilnego) -  Wojewoda Opolski PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 12 kwietnia (Urząd Stanu Cywilnego) .pdf
11.04.13 r.. Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 kwietnia (Urząd Stanu Cywilnego) -  Wojewoda Opolski PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 11 kwietnia (Urząd Stanu Cywilnego) .pdf
9.04.13 r.. Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 kwietnia (Urząd Stanu Cywilnego) -  Wojewoda Opolski PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 9 kwietnia (Urząd Stanu Cywilnego) .pdf
19.03.13 r.. Protokół kontroli problemowej archiwum zakładowego PDFProtokół kontroli problemowej archiwum zakładowego.pdf

 

Wyniki kontroli - rok 2012

Data kontroli Przedmiot kontroli Wynik kontroli
21.05.12 r.. Wykonanie zadań obronnych PDFProtokół z kontroli problemowej wykonania zadań obronnych w Urzedzie Miejsim w Zawadzkiem.pdf

 

Wyniki kontroli - rok 2011

 

Data kontroli Przedmiot kontroli Wynik kontroli
07.11.11 r. - 07.12.11 r. Projekt wystąpienia pokontrolnego - zadanie: odbudowa drogi nr 1056240 ul Kilińskiego w Zawadzkiem PDFProjekt wystąpienia pokontrolnego.pdf
07.11.11 r. - 07.12.11 r. Kontrola realizacji ustaleń zezwolenia Nr DGK.I.742.1-8/2010 z dnia 23.03.2010 Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w dniach od 07.11.2011 r. do 07.12.2011 r.

 

Wersja XML