Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia Przedszkola Publicznego w Żędowicach

REKRUTACJA 2022/2023

Ogłoszenie o naborze do Przedszkola Publicznego w Żędowicach  na rok szkolny 2022/2023

 

podstawa prawna:

- art. 154 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021r. poz.1082  z późn. zm.),

 - Zarządzenia Nr 641/XXXII/2022 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie.

 

        Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żędowicach ogłasza nabór na 15 wolnych miejsc, do przedszkola na rok szkolny 2022/2023. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

 

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 14 lutego 2022 r.

do 4 marca 2022 r.

 

od 9 maja 2022 r.

do 24 maja 2022 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe

 

 

 

 

do 23 marca 2022 r.

 

 

 

 

do 10 czerwca 2022 r.

  3.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

do 25 marca 2022 r.

 

do 14 czerwca 2022 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 28 marca 2022 r.

do 5 kwietnia 2022 r.

od 15 czerwca 2022 r.

do 22 czerwca 2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 7 kwietnia 2022 r.

 

do 24 czerwca 2022 r.

 

Załączniki do pobrania:

PDFWniosek o przyjęcie do Przedszkola Publicznego w Żędowicach 2022.pdf

PDFOświadczenie o rodzeństwie kandydata.pdf
PDFOświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej.pdf
PDFOświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny.pdf
PDFOświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej.pdf
PDFOświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf
PDFoświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru.pdf

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE

 

KRYTERIA USTAWOWE

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Niezbędne dokumenty do potwierdzenia kryteriów

1.

wielodzietność  rodziny  kandydata

10 punktów

 

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

niepełnosprawność kandydata

10 punktów

odpowiednio:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.  z 2019r. poz. 1172, 1495,1696, 1818)

3.

niepełnosprawność  jednego  z  rodziców kandydata

10 punktów

4.

niepełnosprawność  obojga  rodziców kandydata

10 punktów

5.

niepełnosprawność   rodzeństwa kandydata

10 punktów

6.

samotne  wychowywanie  kandydata

w rodzinie

10 punktów

odpowiednio:

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

10 punktów

 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1111, 924, 1818)

 

KRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Niezbędne dokumenty do potwierdzenia kryteriów

1.

rodzic samotnie wychowujący kandydata pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobiera naukę/studiuje w trybie dziennym

20 punktów

odpowiednio:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę lub zleceniodawcę rodzica samotnie wychowującego kandydata lub każdego z rodziców;
 • oświadczenie rodzica samotnie wychowującego kandydata lub każdego z rodziców prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie wydane przez szkołę / szkołę wyższą, w której rodzic samotnie wychowujący kandydata lub każdy z rodziców pobiera naukę / studiuje w trybie dziennym.

2.

oboje rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobierają naukę/studiują w trybie dziennym

20 punktów

3.

kandydat, który zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru

10 punktów

 

 • oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego

4.

rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny

3 punkty

 

 • oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego

5.

kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru

2 punkty

 

 • oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego

6.

kandydat, którego rodzice wskazali we wniosku wg preferencji dane przedszkole jako przedszkole pierwszego wyboru

1 punkt

 

-

 

UWAGA:  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

     

 

 

 

OGŁOSZENIE

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020.pdf

 

Wersja XML