Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 27.03.2017 r

PDF1.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r..pdf
PDF2.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-97-11 z dnia 21 listopada 2011 r..pdf
PDF3.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami na 2017 r..pdf
PDF4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf
PDF5.Projekt uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf
PDF6. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI-352-13.pdf

PDF7.Projekt uchwały w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimanzjów do nowego ustroju szkolnego.pdf

PDF8.Projekt uchwały w spr. przekazania z budżetu Gminy Zawadzkie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.pdf

PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.pdf
PDFSprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych za 2016 r..pdf
 

Wersja XML