Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 26.06.2017 r

PDFUchwała RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 r.pdf
PDF8.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozowju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2021.pdf
PDF7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.pdf
PDF6. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiacych dochody budżetu gminy instrumentem płatniczym.pdf
PDF3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 r.pdf
PDF5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf
PDF1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy za 2016 r.pdf
PDF2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r.pdf

PDF9. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokosci stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.pdf

Wersja XML