Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26.06.2017

PDFUchwała Nr XXXII-296-17 w spr. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zawadzkie za 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXII-297-17 w spr. zatwierdzenia sprowozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXII-298-17 w spr. udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-299-17 w spr. zmiany budżetu gminy.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-300-17 w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-301-17 w spr. dopuszczenia zapłaty podatków stanowiacych dochody budżetu Gminy Zawadzkie instrumentem płatniczym.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-302-17 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie a Gminą Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-303-17 w spr. przyjęcia wieloletniego planu rozowju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urzadzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021 w Gminie Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-304-17 w spr. określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiagnięte wyniki sportowe.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-305-17 w spr. przekazania skargi wedug właściwości.pdf
 

Wersja XML